Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 262/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

z dniem 1 stycznia 2003 r. i od tego czasu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następowało w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy...
i zagospodarowania terenu. Jednakże podatnik nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uprawniającej go do przeznaczenia zakupionej działki pod budowę...

I SA/Sz 496/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-21

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., Jednocześnie jednak art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu...
i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zasadę, że w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy...

II FSK 1298/08 - Wyrok NSA z 2009-05-12

. wystąpiła z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Okoliczność ta świadczy jedynie o zamiarze dokonywania inwestycji, która mogła jednak nie dojść do skutku, chociażby...
z powodu odmowy wydania wnioskowanych warunków zabudowy., W przekonaniu składu orzekającego bez wpływu na stanowisko przyjęte przez Sąd pozostaje wykazanie w bilansie...

III SA/Wa 1499/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

problemami z uzyskaniem warunków zabudowy zakupionej działki oraz trudną sytuacją zdrowotną. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego W. przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego...
nie zapłaciła, z uwagi na problemy z uzyskaniem warunków zabudowy zakupionej działki, organ odwoławczy zauważył, że wskazywane przez Skarżącą problemy z uzyskaniem warunków...

II FSK 1706/07 - Wyrok NSA z 2009-03-03

pod budownictwo mieszkaniowe, ale także grunt objęty decyzją o warunkach zabudowy z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Skoro z ewidencji tej wynika...
na jego nabycie spełni warunki zwolnienia od podatku, natomiast nie oznacza to, że nabycie jakiegokolwiek gruntu, w tym jakiegokolwiek gruntu rolnego, spowoduje zastosowanie...

III SA/Wa 261/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-12

i pobranych świadczeniach, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pisma z postępowań o warunki zabudowy, 1 strona CV, kopie tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości...
) nie był spowodowany jego lenistwem, lecz tym, że prawie 40 lat walczył o prawo zabudowy własnej działki - tj. prawo budowy pracowni [...], warsztatu pracy, gdzie mógłby zarabiać...

I SA/Bd 43/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-03-17

magazynowego, co było wiadome Burmistrzowi K. jako, że wydał decyzję z [...] r. oraz decyzję ją zmieniającą z [...] r. o warunkach zabudowy dla tej inwestycji., Podkreślono...
okres. Zdaniem strony przedłożone dowody i warunki, jakie spełnia spółka upoważniają ją do otrzymania ulgi. Spółka oświadczył jednocześnie, że nie korzysta z żadnej innej...

I SA/Rz 245/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

spadku jest w planie zagospodarowania przestrzennego ujęta pod zabudowę a skarżący wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
Ordynacji podatkowej (istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego) nie zwalnia organów podatkowych od badania we własnym zakresie zaistnienia warunków...

I SA/Gl 533/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

z nieuzyskaniem warunków zabudowy z winy organu, brak ujawnienia budynku w ewidencji gruntów i budynków. Zdaniem strony nakładanie przez organ podatku od przedmiotowej...

I SA/Go 340/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-18

miesięcznych niewielkich rat. Sytuacja materialna strony nie jest zła. Małżonkowie S. mają zapewnione warunki mieszkaniowe. Są właścicielami domu jednorodzinnego w zabudowie...
2015r. orzekł o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na warunkach zaproponowanych przez wnioskodawcę, tj. rozłożył ww. zaległość na 11 rat...
1   Następne >   +2   6