Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Go 167/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. 1.Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku J.S. decyzją...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 - dalej jako 'u.p.z.p.'), ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

, która w przypadku wystąpienia o warunki zabudowy, stanie się ziemią o przeznaczeniu budowlanym, a jej wartość wyniesie kilka milionów złotych, co pozwoli na zwrot nienależnie...
(art. 77 § 1 k.p.a.), tj. przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku wydania decyzji o przekonującej treści (art...

I SA/Rz 813/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-29

przesłanki umorzenia należności z tytułu składek. Opisywane szeroko w skardze postępowania związane z procesem uzyskiwania warunków zabudowy i dofinansowania ze środków...
Skarżącej, zarówno dotycząca warunków materialnych, jak też stanu zdrowia jej i syna, poddana została przez organ szczegółowej analizie. ZUS stwierdził, że w sprawie...

I SA/Bd 921/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-09

zarejestrowana w celu uczestniczenia w przetargach na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji z ramienia Urzędu Miasta...

I SA/Gd 1359/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-21

i opieszałość Wójta Gminy, pismo z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 3 listopada .2004 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy...
w tym przedmiocie muszą być uzasadnione istnieniem istotnych przesłanek wykazujących np. na całkowitą nieściągalność zadłużenia. Ponadto w przypadku spełnienia warunków...

V SA/Wa 1206/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Warunki mieszkaniowe dobre. Źródło utrzymania rodziny stanowi dochód pochodzący z pobieranej przez małżonków renty rolniczej...
we własnym murowanym, podpiwniczonym domu składającym się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Warunki mieszkaniowe są dobre. Dodatkowo dom wyposażony został w nowy piec grzewczy...

V SA/Wa 1247/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-04

dotyczące warunków nabywania nieruchomości powinny być zgodne z wyrażoną w art. 56 TWE swobodą przepływu kapitału. Jednocześnie Skarżąca stwierdziła, że wymóg uzyskania...
[...] W., przyjęte uchwałą nr [...] Rady Miasta W. z dnia [...] października 2006 r. Zgodnie ze studium nieruchomość znajduje się częściowo w strefie zabudowy wielorodzinnej...

II SA/Wr 663/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-18

pod odpowiedzialnością karną., Użytkowanie tylko części działki nr[...] , będącej przedmiotem wniosku oznacza, że wnioskodawca nie spełnia warunków powoływanej wcześniej ustawy...
, które uniemożliwiają wnioskodawcy spełniającemu warunki ustawowe, nieodpłatne nabycie własności tej działki w trybie wskazanego powyżej przepisu. (por. wyrok NSA z dnia 23 marca 1993r...

III SA/Po 960/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

wcześniejszego przygotowania się na spełnienie jego warunków, choćby przez aktualizację danych., Dane pozyskiwane przez ZUS w trybie określonym w § 10 ust. 3 rozporządzenia z 26...
to z błędnego wpisu, poprawionego przed dniem [...] listopada 2020 r.;, - w lutym 2020 r. osiągnęła przychód w wysokości [...] zł, w tym [...] zł z tytułu zabudowy i aranżacji...

II SA 2143-2144/92 - Wyrok NSA z 1994-02-01

scaleniowego jest polepszenie warunków gospodarowania na gruntach przez likwidację szachownicy, działek nadmiernie rozdrobnionych, zwężonych lub wydłużonych itp. Działki...
, niezbędne warunki zdrowotne, właściwy układ funkcjonalny, odpowiednie warunki użytkowe, a w szczególności potrzeby w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochronę...
1   Następne >   +2   4