Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

OSK 1063/04 - Wyrok NSA z 2005-01-28

jednorodzinnej' zawartą w par. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny...
21 stycznia 1993 r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego i przyjął projekt zamienny na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy 241 m2...

II SA/Wa 385/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

, mimo że organ w ramach poprawy warunków mieszkaniowych może przydzielić funkcjonariuszowi lokal mieszkalny o powierzchni zgodnej z normami., W skardze do Sądu T.C. wniósł...
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Z treści powołanego przepisu wynika, że ubiegający się o pomoc finansową musi spełniać warunki...

II SA/Wa 676/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-17

czerwca 2002 r., w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych...
warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 ze zm., dalej jako 'rozporządzenie...