Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 47/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-28

tego planu, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie plan nie zastanie uchwalony zasady podziału nieruchomości ustala się w decyzji o warunkach zabudowy...
mogło nastąpić na okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. W dniu wydania decyzji przez Kolegium okres powyższy już upłynął. Fakt...

II SA/Lu 790/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-19

wstępnego projektu podziału nieruchomości z decyzją Prezydenta Miasta z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] znak[...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
., Wobec oczywistej zgodności podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zarzuty odwołujących się R. i Z. małż. K. nie mogły być uwzględnione...

II SA/Lu 789/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-19

projektu podziału działki z decyzją Prezydenta Miasta z dnia [...]grudnia 2003 r. Nr [...]znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
oczywistej zgodności podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zarzuty odwołującej się J.C. nie mogły być uwzględnione. Zagrożenie dla konstrukcji budynków...

II SA/Po 389/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-25

gospodarstwa rolnego - uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla działki nr (...)., Dodatkowo, uzupełniając odwołanie, w piśmie z dnia (...) stycznia 2004 r...
działka nr (...) poczynili na niej nakłady i uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania - dla budowy tam siedliska., Nadto organ I instancji naruszył rażąco...

I OSK 127/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

warunków zabudowy o zagospodarowaniu terenu. Ponadto ich zdaniem w sprawie powinny znaleźć zastosowanie art. 45, art. 46 i art. 8 ust. 2 Konstytucji RP oraz w kontekście...
. Wyrazili też pogląd, że decyzja o podziale nieruchomości jest de facto - ich zdaniem - decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu., Naczelny Sąd...

II SA/Ke 11/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-05-17

formalnie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotowe działki, ale uzyskali informację pisemną, że będzie możliwa tam zabudowa., Pełnomocnik organu wniósł...
, jednym z celów scalania gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie między innymi poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogów. Na zasadzie zaś art. 1...

II SA/Kr 935/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub - w przypadku jego braku - z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Katalog...
, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podziału nieruchomości położonej na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spełnienia warunków...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu (§ 10); 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zakładające, że scalanie...
, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Wracając na grunt przepisów zaskarżonej uchwały należy zauważyć...

II SA/Lu 384/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-19

w użytkowanie wieczyste nie wybudowano budynku mieszkalnego, który to wymóg zawiera § 5 aktu notarialnego z dnia 8 kwietnia 1981 r. Warunek zabudowy działki...
musi być przy tym spełniony - zdaniem organu - w obu datach, tj. 26 maja 1990 r. i 24 października 2001 r., Jednocześnie poinformowano stronę, że wieczysty użytkownik nie spełniający warunków...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy, a ponadto zostały powołane na poparcie...
nieruchomościami nie określa celu scalania i ponownego podziału nieruchomości na działki, to jednak z istoty scalenia wynika, że chodzi o tworzenie korzystniejszych warunków...
1   Następne >   +2   +5   7