Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

VI SA 13/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-09-25

1. Stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek., 2...
. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania działki nr 2299/5, po rozpoznaniu w dniu 25 września 1995 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...

II SAB/Łd 57/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-03-18

Kompetencje wójta w zakresie wydawania decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...
przejąć odpowiedzialności za niewydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy do jej wydania jest ustawowo zobowiązany inny organ. Naczelny Sąd...

II SA/Po 324/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-05

I instancji) z dnia [...] października 2017 r. nr [...], wydanej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Decyzja ta została wydana w następującym stanie sprawy., Decyzją...
[...]) warunki zabudowy obejmujące inwestycję budowy drogi wewnętrznej dla terenu części działek nr [...] i [...] w miejscowości [...], w gminie [...]., D. J. i I. J. (dalej...

OPK 26/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana przez prezydenta miasta na prawach powiatu, nie wymaga podjęcia przez starostę...
Rz. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego...

SA/Sz 2007/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 30 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy...
1997 r. decyzję (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na nadbudowę domu pawilonu handlowego na działce nr 544 obręb 9 w K. przy ul. T. nr 30...

II SA/Op 148/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-31

prawa, a tym samym narusza interes prawny i uprawnienia skarżącego, który prowadzi działalność gospodarczą i nie może uzyskać decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...
decyzji o warunkach zabudowy w/w inwestycji zawiesił postępowanie w sprawie powołując się na przepis art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

. 31 ze zm./ opłaty administracyjnej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidzianej w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
./ rada gminy nie może wprowadzać obowiązku opłaty administracyjnej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów budownictwa mieszkaniowego...

I SA/Po 224/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-05-15

od decyzji o zmianach warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. oddala skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność par...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tymczasem stosownie do art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. nr 9 poz...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

Zarządca drogi nie jest organem opiniującym decyzję o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ze względu na regulację zawartą w art. 40 ust. 4 ustawy...
Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z 6 marca 1998 r. (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/., 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się stosownie do art. 40 ust...
postępowania i wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego?, podjął następującą uchwałę: 1. Uchwałą...
1   Następne >   +2   +5   +10   83