Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SA/Kr 1127/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-07

) zlokalizowanej na działce nr [...] obręb [...] w T. zgodnie z mapą sytuacyjną stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na podanych w decyzji warunkach., Organ...
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r...