Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy...
w sprawie warunków zabudowy - uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję SKO z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] i zasądził od SKO na rzecz skarżącego kwotę 500 zł...