Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

III SA/Gd 217/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-17

odmowy uzgodnienia w zakresie dostępu do drogi wojewódzkiej nr [...] projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego...
r. (nr [...]), projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca...

VII SA/Wa 721/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

. o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w której ustalono sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu obejmującego teren działki o numerze ewidencyjnym [...] dla inwestycji...
inwestycji celu publicznego (ew. warunkach zabudowy) kształtuje wyłącznie stan prawny terenu, którego dotyczy. Decyzja o ustaleniu lokalizacji stacji bazowej telefonii...

II SA/Sz 698/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-11-10

Nr [...] z dnia [...] r. dotyczącą warunków zabudowy dla inwestycji wnioskodawcy, obsługa komunikacyjna winna być dostosowana do istniejącej organizacji ruchu drogowego, a w chwili...
poza miastem w utworzonym w [...]Parku Przemysłowym stworzono warunki inwestorom na prowadzenie działalności. W udzielonych stronie warunkach zabudowy (decyzja z [...]r...

VII SA/Wa 1238/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

(działek nr [...],[...],[...]) przez skarżących, gdyż inwestor zachował warunki techniczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej (§ 12-13), prawidłowego...
. Nie naruszono również ustaleń decyzji z dnia [...] o warunkach zabudowy dla tej inwestycji, w tym nieprzekraczalnej linii zabudowy, wysokości zabudowy, szerokości...

VII SA/Wa 1666/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-12

zabudowę...'., Określone wyżej warunki techniczne dotyczące dostępności dróg, w zależności od ich klas funkcjonalnych, wskazują na duże znaczenie tej regulacji...
., nr [...] Burmistrza W. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr [...], na działki skarżącej została wyeliminowana...

II SA/Sz 1377/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-30

o nabyciu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu[...] zaświadczenie, iż budynek tam usytuowany może być użytkowany; decyzję z dnia[...] o warunkach zabudowy...

II SA/Bd 207/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-27

Sprawa ze skargi J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2008r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi 1. oddala skargę, 2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz adwokat A.W. - S. kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

II SA 1225/01 - Wyrok NSA z 2001-10-16

dotyczyły m.in. braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, braku uszczelnienia i skanalizowana terenu, braku wydzielonego miejsca na rozbiórkę pojazdów...

VII SA/Wa 2124/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ustalania warunków zabudowy. Potwierdza to ust. 3 art. 29...

II SA/Ke 1067/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-18

postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do czasu zakończenia toczącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   21