Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Bk 1063/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2001 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją z dnia...
[...] czerwca 1999r nr [...] oraz ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na budowie i modernizacji ulicy we wsi T. L., U podstaw...

II SA/Rz 605/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu -skargę oddala- Decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. znak [...] Wójt...
Gminy [...] po ponownym rozpatrzeniu wniosku A. J., ustalił warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków...

II SA/Kr 597/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-11-25

jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu a także z przepisami techniczno...
i wymaganiami ochrony środowiska, z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, a nadto kompletność projektu...

SA/Rz 181/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-04-29

dokumenty dotyczące własności działki, projekt budynku mieszkalnego i garażu - uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budynek garażu został...
zakupu przez skarżących nieruchomości oraz w dacie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego. Nie kwestionował decyzji o warunkach zabudowy. Wystąpił do skarżących...

II SA/Bk 1062/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

w 1999r. wydać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej działki nr [...], skoro decyzja P. Urzędu Wojewódzkiego stwierdzająca nabycie własności...
. [...] stała się z mocy prawa własnością Powiatu S. Skarżący wskazując na przedmiotową decyzję wywiedli, że organ I instancji nie mógł w 1999r. wydać decyzji o warunkach...

II SA/Łd 361/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-16

z dnia 21.09.1999 r. (...) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaną przez Wójta Gminy B. z terminem ważności do dnia 20 września 2000 r., W myśl art. 5 ust. 1...
wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi tj. warunki techniczne zasilania przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego znak...

II SA/Gl 696/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-23

z uregulowaniem własności gospodarstwa rolnego oraz w kilku dokumentach urzędowych, tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z [...] r., załączniku...

SA/Rz 1833/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-09-12

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 140/ odległość zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami powinna wynosić...
rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych., Zarzucił też, iż nie było podstaw do rozpoczęcia budowy na podstawie wpisu geodety w sytuacji...

II SA/Łd 1749/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-07

przez wojewodę W. projekt zabudowy został także poddany ocenie pod względem spełnienia wymaganych warunków technicznych, a w szczególności usytuowania na działce pod kątem...
i warunków pozwolenia na budowę, konieczne będzie zastosowanie procedur z art. 50 i 51 prawa budowlanego, co skutkowało uchylenie zaskarżonej decyzji., W dniu 21 maja 1998 r...

II SA/Po 1341/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-10-09

1. Odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę w postaci odmiennego od określonego w dokumentacji projektowej usytuowania obiektu odpowiada pojęciu istotnych odstępstw...
się do warunków pozwolenia na budowę i prowadzenia w sposób niedbały robót budowlanych przez wykonawcę albowiem nie sprawdzono przebiegu granicy., Przekroczenie granicy...
1   Następne >   2