Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

IV SA/Wa 894/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-21

argument Wójta, mówiący o tym, że zmiana przeznaczenia wnioskowanych gruntów stworzy warunki do rozwoju wsi K., gdyż te warunki już istnieją. Nadmierne przeznaczanie...
produkcji rolniczej., W ocenie Ministra, przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze spowodowałoby wkroczenie z zabudową nierolniczą w otwarte tereny rolne, a tym samym...

I OSK 1843/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

nieruchomości na warunkach określonych w planie podziału, czyli z opisanymi wyjątkami dotyczącymi parcel nr [...] i [...]. W konsekwencji części nieruchomości ziemskiej określone...
bezpłatnie Miastu K. Innymi słowy skuteczny podział tych nieruchomości nie mógł nastąpić do czasu ziszczenia się opisanych warunków. Pozostałe działki od nr 3-51 zostały...

IV SA/Wa 1363/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

dla Rady Ministrów do ustalenia, w drodze rozporządzenia, m.in. warunków, w jakich gospodarstwa rolne (działki) uważane są za opuszczone przez właścicieli i tryb ujawniania...
za opuszczone niezbędne było łączne spełnienie wszystkich warunków określonych w tym przepisie, a nie tylko warunku niezamieszkiwania na nim., Sporną kwestią w niniejszej sprawie...

I OSK 1820/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

m. st. Warszawy z 11 sierpnia 1931 r. pod zabudowę od 2 do 3 kondygnacji i powierzchni zabudowy od 20 % do 30 % oraz pod użyteczność publiczną oraz b) położenia E...
powyższego, warunkiem koniecznym zmiany charakteru nieruchomości ziemskiej na budowlany, a tym samym wyłączenia nieruchomości spod zakresu przedmiotowego art. 2 ust. 1 lit e...

I OSK 2163/16 - Wyrok NSA z 2018-07-25

jeszcze warunki określone w dekrecie, przeszły na własność Skarbu Państwa z dniem 13 września 1944 r., Przechodząc do meritum problemu zauważyć trzeba, że brak definicji pojęcia...
zakreśla zarezerwowanie odpowiednich terenów m.in. dla szkół. Przepis ten jednak wyznaczając kierunek, cel reformy nie może prowadzić do modyfikacji warunków, jakim powinny...

I SA/Wa 1366/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

listopada 2009 r. IV SA/Wa 1222/09, 25 sierpnia 2011 r. IV SA/Wa 365/11 oraz 5 lutego 2013 r. IV SA/Wa 910/12 wydanych w sprawie decyzji, a więc w warunkach związania organu...
go parkiem, [...] oraz terenami leśnymi, parkowymi i nieużytkami rolnymi. Następnie podnosił, że położenie pałacu, jego zabudowa oraz brak pomieszczeń przystosowanych...

I OSK 2036/16 - Wyrok NSA z 2018-05-30

i trybie wywłaszczania nieruchomości w związku ze stawkami odszkodowania ustalonych zarządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1974 r. w sprawie cen, warunków...
do 2 kondygnacji i 30 % powierzchni zabudowy. Z powyższego wynika, iż na działce był posadowiony dom jednorodzinny, zaś druga działka była przeznaczona pod budowę domu...

I SA/Wa 1778/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

akt adm.). Obecnie cała nieruchomość której właścicielem był S. K. składa się z działek ewidencyjnych nr: [...] z zabudową mieszkaniową, [...] -inna zabudowa...
. Wskazano na konieczność wykazania związku funkcjonalnego pomiędzy siedzibą (miejscem zamieszkania właściciela) a gospodarstwem rolnym. Związek funkcjonalny jako warunek...

I SA/Wa 285/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

rolniczy na tej tylko podstawie, że objęte zostały planami zabudowy., Zdaniem Ministra zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na kwestionowanie ustaleń zawartych...
były podstawą do objęcia przedmiotowej nieruchomości Ogólnym planem zabudowy [...] z [...] sierpnia 1931 roku, zgodnie z którym przeznaczona ona była w znakomitej części...

I OSK 2160/19 - Wyrok NSA z 2020-03-12

, parkowymi i nieużytkami rolnymi. Położenie pałacu, jego zabudowa, brak pomieszczeń przystosowanych funkcjonalnie do prowadzenia działalności rolniczej oraz zarządu nad tą...
jeziora wraz ze znajdującą się na nim wyspą [...] oraz zabytkową zabudowę w postaci częściowo zniszczonego pałacu na ww. wyspie (wzniesionego na przełomie XVII i XVIII...
1   Następne >   +2   4