Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Kr 1167/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

wyrządzenia znacznej szkody oraz spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Podkreśliła, że prawomocna i wykonalna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
bowiem postępowanie o ustalenie warunków zabudowy poprzedza postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, co oznacza, że w razie zaskarżenia ostatecznej decyzji WZ...

II OSK 1983/06 - Wyrok NSA z 2008-02-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o warunkach zabudowy terenu oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję wymienionego organu z dnia [...] dotyczącą odmowy uchylenia decyzji o warunkach zabudowy terenu. Jednocześnie...

II SA/Łd 132/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-03

. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy p o s t a n a w i a : przywrócić termin. WSA/post.1 - sentencja postanowienia II SA/Łd...
z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy, oddalił...

II SA/Kr 1543/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-23

. zawieszające do dnia 10 marca 2010r. postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia na wniosek skarżących warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego...
31 lipca 2009r. ustalającej warunki zabudowy dla M.C. , właścicielki działki bezpośrednio sąsiadującej z działką skarżących., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

II OSK 521/07 - Wyrok NSA z 2008-05-09

. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku hali magazynowo-produkcyjnej wyrobów ceramicznych na zakład...
lutego 2006 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej przez organ pierwszej instancji decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Po 433/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-11

października 2007r. sprawy ze skargi A. i D. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu...
; postanawia skargę odrzucić. /-/ W. Batorowicz A. i D. S. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków...

II SA/Po 939/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-23

[...].05.2015r. znak: [...]Burmistrz Miasta i Gminy ustalił warunki zabudowy na rzecz Pana P.M., dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego (legalizacja...
warunków zabudowy się toczy i to w jej interesie jest pilnowanie własnych spraw i kontaktowanie się w tej sprawie z organem prowadzącym postępowanie administracyjne...

IV SA/Po 798/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-19

dalej: Wójt), po rozpatrzeniu wniosku z dnia [...] listopada 2012 roku J. P. oraz W. P., reprezentowanych przez pełnomocnika R. P., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...
. W dalszej części uzasadnienia wskazano, że dnia [...] lutego 2014 r. skarżący zwrócił się o pomoc prawną w przedmiocie wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Po uzyskaniu porady...

II SA/Kr 66/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-26

przy ul. [...], na działce nr '1' - sąsiadującej z działką nr '2', w stosunku do której wydano decyzję o warunkach zabudowy, której stwierdzenia nieważności żąda skarżący...
decyzji o warunkach zabudowy., W ocenie .Sądu wykazanie interesu prawnego w takiej sprawie musi polegać na wskazaniu wpływu zamierzenia inwestycyjnego na możliwość...

II OZ 724/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: umorzyć postępowanie zażaleniowe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 17 lipca 2007 r., sygn. akt II SA...
[...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało...
1   Następne >   +2   +5   +10   61