Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II OSK 2267/16 - Wyrok NSA z 2017-09-19

w Olsztynie z dnia [..], nr [..] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną [pic] II OSK 2267/16, Uzasadnienie, Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wojewódzki...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), dalej jako u.p.z.p., po rozpatrzeniu wniosku W.Ł., ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

II SA/Op 138/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-07

, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości...
. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio., 5. Przez decyzję, o której mowa w ust. 1, 2 i 4, rozumie się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję...

II SA/Po 136/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-08

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 154 ust. 2 u.g.n.),a dopiero w przypadku braku studium...
nie wskazują na szczególne warunki zawarcia umów, a uzyskane ceny, po uwzględnieniu cech nieruchomości, są wiarygodne. Wyjaśnił też, że 'cena uzyskiwana przy wykupie...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

ze stanem zagospodarowania wskazanych w piśmie budynków z terenu przyległego do przedmiotowej działki oraz decyzję o warunkach zabudowy działek u zbiegu ul. [...] [...] i ul...
- w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi. Warunkiem ustalenia i otrzymania odszkodowania jest, w myśl art. 73 ust. 4 p.w.u.r.a.p....

II SA/Po 583/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-17

, iż Państwo może odmówić przejęcia na własność nieruchomości, jeżeli uzna, że nie może zapewnić warunków do ich racjonalnego zagospodarowania wynika nadto, iż decyzja...
na budowę, decyzji zatwierdzającej samowolę budowlaną czy innych dokumentów związanych z podziałem działki nr [...] i zabudowa działek [...] i [...]., Archiwum Państwowe...

I SA/Wa 2226/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

ust. 1 ww. rozporządzenia, przejęcie gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa warunkowało łączne spełnienie dwóch warunków: 1) niezamieszkiwanie w gospodarstwie...
zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej związanej z prowadzeniem tych upraw. Ponadto, w piśmie Ministerstwa Rolnictwa z [...] marca 1971 r. stwierdza się, że okoliczność...

I OSK 26/05 - Wyrok NSA z 2005-09-02

. po 20 latach od przejęcia na własność Państwa., W tych okolicznościach, zdaniem organu odwoławczego, spełnione były warunki przewidziane w przepisach, pozwalające...
przejęcia gospodarstwa, gdy spełniało warunki do jego przejęcia od przyczyn, które spowodowały jego opuszczenie przez właściciela i nie uprawniały organów orzekających...

I SA/Wa 2945/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-07

i Leśnictwa z dnia [...] sierpnia 1952 r. zostały wydane w warunkach nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. Po pierwsze - art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu i § 5...
leśnym (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 63, poz. 494 ze zm.), g) melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych, zabudowy potoków górskich, budowy i utrzymania...

I SA/Wa 2359/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-25

objętej wnioskiem nieruchomości, to jest działki nr [...] stanowiące podwórze, gdzie mieściła się zabudowa mieszkalna dla pracowników majątku (czworaki), a także działka...
powiązań o charakterze podmiotowym, nie spełniających warunku obiektywnie trwałych cech, wskazujących na funkcjonalną więź z częścią rolniczą. Nietrafne...

I OSK 2947/15 - Wyrok NSA z 2017-09-29

. Kryteria, warunki (przesłanki), jakie musi spełniać nieruchomość, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, zostały zawarte w art. 2 ust. 1 lit. e dekretu. Przy czym...
inne jeszcze warunki określone w dekrecie, przeszły na własność Skarbu Państwa z dniem 13 września 1944 r. Trybunał Konstytucyjny początkowo w uzasadnieniu uchwały z dnia 19...
1   Następne >   3