Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

II SA/Łd 445/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

pkt 4, wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji...

II SA/Po 515/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-13

oraz art. 154 u.g.n. Organ odwoławczy w takich warunkach dał zatem wiarę ustaleniom zawartym w opinii biegłego T. S., nie widząc podstaw aby kwestionować sferę faktyczną...
przyjęciu miernika na poziomie 12% w odniesieniu do wpływu zmiany warunków korzystania z nieruchomości na skutek wybudowania napowietrznej linii 110 kV. W tym zakresie...

I SA/Gd 1097/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-26

a wystarczy, że mógł lub może spełniać te warunki; a zatem plany nabywcy co do charakteru przyszłościowego nabytego przedmiotu nie powinny mieć rozstrzygającego znaczenia...
bunkra - magazynu od nie spełniającego warunków zorganizowanej części przedsiębiorstwa jedynie od jego stanu technicznego. Był to tylko jeden z czynników branych pod uwagę...