Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

III RN 203/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-02-22

. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego 'E.' w M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 5 sierpnia 1998 r. (...) w przedmiocie warunków zabudowy...
. decyzją z dnia 12 czerwca 1998 r., po ponownym rozpoznaniu sprawy, ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji bazy paliw...

II SA/Sz 27/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-05

. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 1994 Nr 89 poz. 415 ze zm.) bowiem nie zamieścił w rejestrze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i wykazie wydanych...
decyzji skarżących - jako właścicieli gruntów, którym wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegających na budowie siedlisk rolnych...

II SA/Wr 117/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami ustalonymi w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy; - art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności...
zagospodarowania przestrzennego ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. została wydana decyzja Prezydenta...

II SA/Po 261/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-07

zapisów wcześniej wydanej decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia [...] 2008 r. znak [...] ustalającej warunki zabudowy na tym samym terenie., W uzasadnieniu skargi...
podniesiono, że na wniosek skarżącego wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy, która na obszarze składającym się z działek...

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

na ich rzecz kosztów postępowania., W uzasadnieniu przedstawili okoliczności wystąpienia w dniu 13 listopada 2013 r. o ustalenie warunków zabudowy i ubiegania się o wydanie decyzji...
o ustalenie warunków zabudowy, a drugie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej przez nich inwestycji w postaci budowy 18 domów mieszkalnych...

II SA/Gd 82/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-04

wartości nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały...
nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jako podstawę prawną ww. uchwały Rada wskazała art. 18...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - oddala skargę. W toku postępowania, zapoczątkowanego wnioskiem Mariusza K. z dnia 14 lutego 2002 r. o wydanie decyzji...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 'A.' SA w K. pismem z dnia 19 czerwca 2002 r. wskazała, że uzyskała informacje, iż przy ul. E. ma być zlokalizowana nowa stacja...

II SA/Łd 698/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-17

nieruchomości, planując rozbudowę budynku mieszkalnego, uzyskali decyzję o warunkach zabudowy i zlecili przygotowanie projektu budowlanego planując wystąpienie o wydanie...
zagospodarowania przestrzennego przy przyjęciu sprzecznych parametrów z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy, pomimo iż zasadą przyjętą w treści studium...

II SA/Wr 60/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

o warunkach zabudowy lub', § 5 ust. 14 pkt 3 lit c, § 5 ust. 24 pkt 4 lit. b, § 7 ust. 6 pkt 3, § 8 ust. 5 pkt 1, § 6 ust. 4; II. dalej idącą skargę oddala; III. stwierdza...
i budynków, dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę przed wejściem w życie niniejszego planu'. Organ podał również, że rozmieszczenie...

II SA/Sz 1019/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-01-10

[...] na tej działce, świadczy wydane przez niego postanowienie z dnia stacji paliw r. zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla tej nieruchomości, wszczęte...
pogląd, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek Skarżącej. Wbrew stanowisku sądów...
1   Następne >   +2   +5   +10   81