Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Po 857/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

jawna z dnia 20 czerwca 2006 r., odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kopalni kruszywa naturalnego na obszarze o powierzchni powyżej 2...
) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)., Organ I instancji odmówił ustalenia warunków zabudowy, uznając, że nie została spełniona przesłanka...

II SA/Bk 774/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-03

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego nie wyłącza ustalania warunków zabudowy w drodze decyzji do czasu uchwalenia planu...
. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Decyzją z dnia [...].10.2008r....

II SA/Gl 1350/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu 1. uchyla zaskarżone postanowienie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu., Wyrok został wydany...

II SA/Ol 323/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-16

te są bezwzględnie wiążące i to, że dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie mogło być podstawą uzgodnienia. Z uwagi na brak planu...
się jedynie na to, że skarżący w listopadzie 2007 r. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie żwirowni., Analizując treść skargi nie do końca można zrozumieć...

II SA/Wr 418/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-13

Burmistrz B.: pozytywne opinie do projektów robót geologicznych; pozytywne opinie do Planu Ruchu Zakładu Górniczego; wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu...
i dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r...

II GSK 703/10 - Wyrok NSA z 2010-10-07

kierować się obowiązującymi dla danego terenu przepisami prawa planistycznego podobnie jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest wtedy...
, zgodnie z którym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji...

III SA/Łd 1044/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-08

, warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wobec powyższego organ I stwierdził, że przedłużenie spółce 'A' koncesji i transport urobku drogą gruntową...
przebiegającą w bezpośrednim sąsiedztwie działki o ustalonych warunkach zabudowy naruszy ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy T...

II SA/Ke 203/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-22

nie narusza sposobu wykorzystania nieruchomości. Na terenie tym, na działce nr [...] położonej w Ł. objętej terenem górniczym są wydane decyzje o warunkach zabudowy...
wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 31 grudnia 2019 r. przed wydaniem koncesji z dnia 6 lutego 2020 r., gdzie wyznaczono teren górniczy. W postępowaniu o wydanie...

II SA/Rz 462/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-02-20

w sprawie uzgodnienia koncesji będą kierowały się obowiązującymi dla danego terenu przepisami prawa planistycznego podobnie jak przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy...
z którym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach...

III SA/Po 330/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

[...] obręb L., gmina P., Burmistrz Miasta i Gminy P. ustalił warunki zabudowy w formie decyzji - wydane zostały następujące decyzje:, 1) nr [...] o warunkach zabudowy...
) nr [...] z [...] września 2015 r. o zmianie decyzji z [...] maja 2012 r.;, 3) nr [...] o warunkach zabudowy z [...] czerwca 2016 r. dla inwestycji polegającej na dobudowie...
1   Następne >   +2   6