Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

(U-N): (...) pkt 2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (...) ppkt.4) Maksymalna wysokość zabudowy; do 15 m...
przewidzieć, ani zapobiec zmianom warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego., Jednocześnie podkreślił, że drugie wystąpienie o zmianę struktury finansowania inwestycji...

I SA/Bd 285/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-04-27

instytucji zarządzającej, warunków dopuszczających określonych schematem pomocy publicznej, wskazanym w Uszczegółowieniu RPO i w Ogłoszeniu o naborze dla działania 6.2....
do 'nowych inwestycji' nawet wtedy, gdyby spełniały warunki przewidziane dla nowych inwestycji, określone w § 5 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia RPI., Inwestycja...

III SA/Gl 2762/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-01-12

Wnioskodawcy, że warunki dofinansowania muszą być zgodne z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności. Ponadto podkreślono, we wniosku aplikacyjnym nie ma zapisów...
przedstawione zostały ogólne zasady kwalifikowania wydatków wraz z podstawami prawnymi. W części drugiej i trzeciej określono odpowiednio warunki uznania poszczególnych wydatków...

II SA/Sz 1047/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-18

analiza znajdujących się w aktach sprawy dokumentów prowadziła do wniosku, że strona nie dotrzymała warunku wykorzystania przekształconej nieruchomości na cel wynikający...
, natomiast w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej - sposób wykorzystania jest zdeterminowany jej przeznaczeniem i zgodnością realizowanej na niej zabudowy...

II SA/Op 500/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-05

z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej...
warunki określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków...

I SA/Po 1270/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-23

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, określającego rodzaje dopuszczalnych wydatków oraz warunki wykorzystania środków z tego funduszu. Zaznaczono ponadto, że uznanie...
wydanie postanowienia o odmowie zaświadczenia o pomocy de minimis przy spełnieniu przez skarżącą wymaganych przepisami prawa warunków do uzyskania takiego zaświadczenia...

III SA/Gl 1057/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-15

, jeżeli beneficjent przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie pomocy'. W przypadku niespełnienia warunków...
inwestycja oraz podał jej zakres, do którego zaliczył roboty i materiały budowlane: tj. wykonanie posadzek, zakup i montaż płyt ceramicznych na posadzki, zabudowę wewnętrzną...

II SA/Po 576/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

nowego operatu. Tylko bowiem operat szacunkowy spełniający warunki formalne, ale również oparty na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości, właściwym...
i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. W związku z treścią powyższego paragrafu należało wziąć pod uwagę...

II SA/Po 577/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

lub niejasności winien żądać wyjaśnień lub uzupełnienia wyceny, a nawet zlecić wykonanie nowego operatu. Tylko bowiem operat szacunkowy spełniający warunki formalne...
, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy...