Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Go 779/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-12

w której jest ona położona, musi wydać decyzję o warunkach zabudowy na terenach rolnych. Jest to możliwe w przypadku, gdy spełnione są przesłanki o których mowa w art.61 ustawy z 27...
okolicznościach prawnych budowane są nowe domy - można spodziewać się wydania przez wójta gminy decyzji o warunkach zabudowy., Po jej uzyskaniu Skarżący wystąpią o wydanie...

I SA/Ol 723/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-24

. składającej się z działki oznaczonej nr '[...]',, - kopię projektu decyzji o warunkach zabudowy z dnia 9 marca 2006r. wraz z załącznikiem, wystawioną dla B. P.,, - pismo...
prawnym funkcjonuje decyzja Wójta Gminy z dnia 9 marca 2006r., nr '[...]' o warunkach zabudowy, która została wydana na poprzedniego właściciela, jednakże jest wiążąca...

I FSK 1901/11 - Wyrok NSA z 2012-10-18

ten powinien prawidłowo ustalić stan faktyczny sprawy, w szczególności winien wyjaśnić, które dokumenty, tj. plan miejscowy, decyzja o warunkach zabudowy, czy zapisy w ewidencji...
nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie można na podstawie...

I SA/Po 723/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-04

obszarze [...] m2. W dniu [...] września 2005 r. podatnik złożył do [...] wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowych działek wskazując, że zamierza podjąć budowę...
hali sprzedażowej materiałów budowlanych oraz magazynu materiałów budowlanych., [...] w dniu [...] czerwca 2006 r. wydał decyzję, w której ustalił warunki zabudowy...

I SA/Gd 1258/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-12

mieszkalną. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w tym zakresie zostało jednak z przyczyn od niego niezależnych zawieszone do lutego 2011 r. i zakończone...
dopiero w dniu 23 marca 2011r. poprzez wydanie uwzględniającej żądanie skarżącego decyzji o warunkach zabudowy. Opieszałość organów spowodowała tym samym, że skarżący...

I SA/Gd 224/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-14

., które były objęte decyzjami o warunkach zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Strona nie przedłożyła żadnych faktur VAT dokumentujących nabycia towarów i usług w ramach...
o nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i udziału w działce [...], położonych w B., dla których wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy dla budowy budynku...

I SA/Ol 304/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-10

notarialnych sporządzanych na okoliczność sprzedaży nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy., Decyzją z dnia '[...]', Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję...
na ujawnienie nowych dowodów, tj.:, - decyzji Wójta Gminy D. z dnia '[...]'., , którą ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

I FSK 294/18 - Wyrok NSA z 2019-06-27

energetycznej i poniosła opłaty z tego tytułu. Ponadto Wójt Gminy S. wydał decyzje o warunkach zabudowy dla działek sprzedanych przez Skarżącą w 2009 r. na budowę budynków...
, gdyż decyzja o warunkach zabudowy wydana została już po sprzedaży działek, a więc w momencie sprzedaży przedmiotowym gruntom należało przypisać status gruntów rolnych., 2...

I FSK 165/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

utworów wytworzonych na ich zlecenie przez architektów, w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, jak również wystąpić z wnioskiem o przeniesienie praw wynikających...
Z. J. i M. C. z siedzibą w S. przy ul. Z. [...] złożyło wniosek o wydanie warunków zabudowy na przedmiotowej nieruchomości w dniu 31 lipca 2006 r., tj. w miesiąc...

I SA/Po 1172/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-07-26

, przed ich sprzedażą, złożył już wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W ocenie organu, podatnik dokonując zakupu nieruchomości gruntowych miał świadomość celu ich zakupu...
. nie zostały ustalone dla nich warunki zabudowy oraz nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z zapisami ewidencji gruntów na dzień...
1   Następne >   +2   +5   +10   91