Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

I SA/Sz 1426/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

po nabyciu, 08.04.2008 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy o wydanie dla tej działki warunków zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z którą dla działki...
, a inwestycja miała polegać na budowie ośrodka turystycznego). Wskazano przy tym, że ustalone warunki zabudowy decyzją Burmistrza [...] z 18.08.2010 r. zostały przeniesione...

I SA/Rz 786/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-12-01

2011r. zwrócili się do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w którym określili planowaną inwestycję w postaci budowy budynku usługowego, placu...
. 624 na działkę nr ew. 26/10., Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] grudnia 2012r., ustalił warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu, tj. inwestycji polegającej...

II FSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2008-02-26

techniczny, jego zgodność z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania, wydają też pozwolenie na użytkowanie, potwierdzające wykonanie budynku zgodnie z wydanym...
na budowę - Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1129). Sąd wskazał, iż skoro w dokumentach - pozwoleniu na użytkowanie, pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy i zagospodarowania...

I SA/Gd 2060/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

kapitalnego remontu. Nadto dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: nadbudowa budynku usługowo...
, który wymaga kapitalnego remontu. Nadto dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: nadbudowa budynku...

I SA/Gd 2061/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-03

kapitalnego remontu. Nadto dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: nadbudowa budynku usługowo...
kapitalnego remontu. Nadto dla nieruchomości wydano ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji: nadbudowa budynku usługowo...

I SA/Łd 324/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-11

zagospodarowania i zabudowy, m.in. terenów należących do Gminy. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków...
zabudowy terenu następuje natomiast w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2). Obligatoryjnym elementem programowania polityki...

IV SA/Wa 3409/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Regionalnemu Dyrektorowi w [...] dokumentów: wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, karty informacyjnej przedsięwzięcia, poświadczonej przez właściwy organ kopii...
działkach i co do każdej z działek wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika jednoznacznie, że na każdej...

I SA/Sz 712/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

, a za takie względy techniczne błędnie uznała ograniczenia budowlane wynikające z decyzji, o warunkach zabudowy. Względy techniczne zachodzą wówczas, gdy prowadzenie działalności...
, którego stwierdziło, że bez znaczenia dla ustalenia wysokości i stawki podatku od nieruchomości, są okoliczności, iż Urząd Miasta w [...]ustalając warunki zabudowy, ograniczył...

I SA/Sz 699/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-07

, które byłyby słuszne, gdyby odnośnie spornego terenu obowiązywała aktualna decyzja o warunkach jego zabudowy i zagospodarowania, a taka obecnie nie istnieje, gdyż decyzja...
charakter w związku z utratą mocy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w związku z powyższym nie powinny podlegać podatkowi od nieruchomości, a podatkowi...

I SA/Łd 409/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-04

na użytkowanie, pozwoleniu na budowę, warunkach zabudowy i zagospodarowania) budynek, w którym skarżący prowadził handel, klasyfikowany był jako magazyn roślin (czyli nawet w innej...
(o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i na użytkowanie), były wydawane zgodnie ze stanem faktycznym i aby używano w nich określeń...
1   Następne >   +2   +5   10