Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 2724/18 - Wyrok NSA z 2019-01-17

. o ustaleniu warunków zabudowy wynika, że część działki nr [...] (grunt o powierzchni 1.2000 ha) stanowi teren zajęty pod inwestycję gospodarczą, na który składają się inne tereny...
o ustaleniu warunków zabudowy. Przestrzeń pomiędzy stołami z panelami wynosząca ok. 5 m służy efektywnemu wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, tak aby panele...

II FSK 1116/10 - Wyrok NSA z 2011-12-06

, błędnie uznała ograniczenia budowlane wynikające z decyzji o warunkach zabudowy. Względy techniczne zachodzą wówczas, gdy prowadzenie działalności gospodarczej na gruncie...
w zabudowie przedmiotowego gruntu ze względu na sąsiedztwo lotniska przy szpitalu w Wałczu, gdyż określone warunki prawne nie są względami technicznymi. 3. W skardze...

I SA/Ol 504/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-20

publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., W przypadku braku miejscowego...
planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

I SA/Bd 795/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-02-20

Wójta Gminy Ś. z dnia [...] 2002r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (ustalenie zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbudowie...
nieruchomości, zawiadomienie o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków, decyzja o warunkach zabudowy jak również decyzja zatwierdzająca projekt budowlanego i udzielenia...

I SA/Ol 144/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-05-16

jeszcze zakończona. Ponadto, w r. 2011 skarżący uzyskali decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla budowy stawu rekreacyjnego na działce '[...]' i w r. 2014 decyzję o warunkach...
. Skarżący podnieśli, że w toku postępowania przedłożyli dokumenty urzędowe, tj. decyzje - pozwolenia wodnoprawne oraz decyzje o warunkach zabudowy, które, ich zdaniem...

I SA/Op 242/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-15

na budowę pozostałych obiektów budowlanych, koszt zakupu systemu wykrywania rui i ważenia zwierząt oraz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Burmistrz...
oraz opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o warunkach zabudowy., Kolejno organ szeroko wyjaśnił i przytoczył treść przepisów art. 13d ust. 1 - 3 u.p.r., art. 2 pkt...

II FSK 2555/13 - Wyrok NSA z 2015-12-08

został geodezyjny podział nieruchomości na szereg mniejszych działek, poprzecinanych siecią dróg. Następnie w 2005 r. Spółka złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy...
. określił warunki zabudowy tego terenu. W 2007 r. zawarto wstępną umowę sprzedaży. Przyszły nabywca oświadczył, że zobowiązuje się do nabycia nieruchomości lecz pod warunkiem...

I SA/Ol 575/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

z 23 czerwca 2014 r. o warunkach zabudowy Wójt określił maksymalną powierzchnię obszaru zajmowanego przez kolektory słoneczne wraz z infrastrukturą techniczną...
prądotwórczej. Przy czym w decyzji z 23 czerwca 2014 r. o warunkach zabudowy Wójt określił, że maksymalna powierzchnia obszaru zajmowanego przez kolektory słoneczne wraz...

I SA/Bd 794/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-02-20

budynku, tj. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, decyzji o dopuszczeniu budynku do użytkowania(L. Etel...
również przez Wójta Gminy Ś. ustaliła warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w zakresie rozbudowy domu letniskowego., W wyroku z 9 września 2004r., FSK 412/04...

I SA/Bk 208/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-06

i budynków. Żadne z przedłożonych przez podatnika kserokopii materiału z wcześniejszych postępowań administracyjnych i podatkowych (warunków zabudowy, wymiaru łącznego...
do wypowiadania się również po tym terminie ale pod warunkiem, że organ odwoławczy nie wydał decyzji w sprawie., W uchwale NSA w składzie 7 sędziów z dnia 25 kwietnia...
1   Następne >   +2   6