Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Po 190/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

dotyczących warunków zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz o wprowadzenie zmian w tych decyzjach w zakresie odprowadzania ścieków...
warunki zabudowy., Natomiast w odniesieniu do transakcji zamiany nieruchomości położonej w [...] na nieruchomość położoną w [...], uwzględniając zeznania strony postępowania...

I FSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

na Nieruchomości warunków zabudowy dla inwestycji 'Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych'. Decyzja w tym przedmiocie została wydana 8 stycznia...
: [...]. Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Wa 3380/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-08

sprzedać wyżej wymienione działki. Wnioskodawca uzyskał w gminie decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję podziałową (decyzja nr [...]2011), obie dla działki o numerze...
ewidencyjnym [...], na podstawie których działka nr [...] została podzielona na 8 mniejszych działek. Wnioskodawca nie uzyskał warunków zabudowy przypisanych do każdej działki...

III SA/Wa 3011/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, które uznał za mało precyzyjne lub stwarzające sugestię pewnych działań. Zarzucił, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu...
też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem do dokonania podziału nieruchomości w sytuacji braku miejscowego planu...

III SA/Wa 3010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-28

, że nie ustalono szczegółowej treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ich wpływu na możliwość zastosowania zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wyjaśniła...
dlaczego dokonano scalenia prawnego czterech działek rolnych. Wskazała też, że uzyskanie warunków zabudowy służy nie tylko realizacji celów budowlanych, ale jest wymogiem...

I FSK 1727/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie przy kolejnych...
, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie podziałów geodezyjnych, przeczyło tej idei...

I FSK 1726/14 - Wyrok NSA z 2016-01-29

, podejmowanie działań zmierzających do uatrakcyjnienia nieruchomości, tj. podział geodezyjny gruntów, tworzenie dróg dojazdu, występowanie o warunki zabudowy, korzystanie...
i sprzedaży działek gruntu, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, zakup gruntów we współwłasności z osobami trzecimi, czy też w późniejszych okresach dokonywanie...

I FSK 1593/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

r.), a ponadto nie było w stosunku do niej wydanej ważnej decyzji o warunkach zabudowy, gdyż decyzja w tym przedmiocie z dnia 20 lutego 2008 r, wydana na wniosek U. sp...
przez kupującą spółkę, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., ostatecznej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycyjnego...

I SA/Bd 431/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-09-19

z rolnego na budowlane oraz deklarował pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych. Występował także o ustalenie warunków zabudowy działek, pokrywał koszty zmian...
zagospodarowania terenu. Organ wskazał, że skarżący, będąc właścicielem działek w obrębie S., uzyskał decyzje z dnia, 8 listopada 2006r. o ustaleniu warunków zabudowy...

III SA/Wa 1414/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

planie zagospodarowania przestrzennego. Podmiot działający na zlecenie R. T. wystąpił do Wójta Gminy M. o wydanie decyzji o ustaleniu na Nieruchomości warunków zabudowy...
: [...] , [...] , [...] , [...] . Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100