Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Gl 110/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-07

, tj.:, - wydanie decyzji w oparciu o 'Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu' z dnia [...], która straciła swą ważność 15 lat temu, co w ocenie strony...
Gminy J. o rodzaju i kwalifikacji gruntu nabytej parceli, przyjmując na podstawie ww. Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia...

III SA/Wa 2142/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-03

z dnia [...] sierpnia 2007 r. oraz decyzję z dnia [...] października 2006 r. ustalającą warunki zabudowy działki gruntu dla A. i D. P. Wyjaśniła także, iż przekroczenie 6...
podatkowego zbycie lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na budowę...

I SA/Bd 72/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-07-07

wniosku o warunki zabudowy, strona nie miała wpływu na szybkość działania organów. Podkreśliła, że dopiero środki uzyskane ze zbycia przedmiotu darowizny pozwoliły na zakup...
wszystkie warunki do zastosowania ulgi przewidzianej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, dlatego też notariusz nie pobrał podatku od dokonanej czynności...

I SA/Wr 1536/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-24

braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu zniesienia współwłasności nieruchomości...
. poinformował, że podziela stanowisko, zgodnie z którym 'osoba nabywająca nieruchomość w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności nie musi płacić podatku pod warunkiem...

III SA/Wa 2703/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

jest zapewniony przez drogę gminną. Do wniosku Skarżący dołączył decyzję Wójta Gminy J.z [...] stycznia 2011 r., o stwierdzeniu braku możliwości wydania decyzji o warunkach...
miejsce położenie przedmiotu opodatkowania. W opinii biegły przyjął cenę zbycia działek w sąsiedniej miejscowości, w której były odmienne warunki rynkowe. W kontekście opinii...

I SA/Po 278/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-24

, małżonkowie dysponowali decyzją wydaną przez architekta miejskiego, działającego z upoważnienia prezydenta miasta o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

I SA/Lu 859/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-14

ustaleń co do wartości nabytych w drodze spadku praw i rzeczy. Nie ma również możliwości przeprowadzenia dowodu co do potencjalnego wydania decyzji o warunkach zabudowy...
w przyszłości, kiedy zaistnieją wszystkie optymalne warunki dla, jak to wprost ujął biegły 'optymalnego najbardziej prawdopodobnego wykorzystania nieruchomości...

I SA/Ol 19/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-06

toczącego się w niniejszej sprawie postępowania Ł. W., w imieniu własnym, złożył w Urzędzie Miejskim w B. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy siedliska...
z zastosowaniem podwyższonej, sankcyjnej stawki podatkowej. Niewątpliwie koniecznym warunkiem jest, aby to sam podatnik 'powołał się' przed organem podatkowym...

I SA/Po 521/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

możliwości ich wykorzystania jako podstawy wyceny tj. w jakich warunkach odbywały się transakcje przyjęte przez nią do porównania. Ponadto biegła dokonując wyceny nie wzięła...
zawarcia umowy; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Do 1 września 2017 r. wartość rynkowa nieruchomości...

I SA/Po 520/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

w dokumentach źródłowych z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania jako podstawy wyceny tj. w jakich warunkach odbywały się transakcje przyjęte przez nią do porównania. Ponadto...
w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy ; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Do 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   12