Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

III SA/Wa 2788/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ocenie Skarżącej ustawodawca wprost postanowił, że plan miejscowy...
., określającego przeznaczenie przedmiotowych działek w następujący sposób:, a) działka nr [...] w 82,83% MNE - zabudowa mieszkaniowa ekstensywna, a w pozostałym zakresie...

I SA/Bk 188/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-10

w ewidencji nie ma informacji dotyczących danego budynku, organ podatkowy powinien dotrzeć do dokumentacji budowlanej danego budynku (decyzja o warunkach zabudowy...
jedynie ustną umowę użyczenia na korzystanie z budynku przy ul. [...] i części działki w celu poprawy warunków mieszkaniowych - dlatego do opodatkowania organ I instancji...

II FSK 2580/15 - Wyrok NSA z 2017-10-18

wielkości wynikały z ewidencji powierzchni zabudowy. Powierzchnia zabudowy nie jest natomiast równa powierzchni użytkowej. Niemniej jednak, niezgodne z przepisami prawa...
.), zasadniczym warunkiem stwierdzenia nieważności decyzji jest zakończenie postępowania decyzją ostateczną. Skoro zatem decyzja Wójta nie była decyzją ostateczną...

III SA/Wa 1219/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-04

(art. 122 Ordynacji podatkowej)., Uzasadnienie obu decyzji nie spełnia warunków z art. 210 §1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, bowiem nie zawiera pełnego uzasadnienia...
do Skarżących jest zgodnie z programem Natura 2000 i planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości T, terenem wolnym od jakiejkolwiek zabudowy. Na mapach...

I SA/Bk 263/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

oraz zajęte pod nie grunty, po spełnieniu warunków wymienionych w ww. przepisie. Tym samym stwierdził, że ze zwolnienia nie mogą korzystać budynki oraz położone pod nimi...
działalności gospodarczej na działce nr [...], Wójt Gminy S. podniósł, że obejmuje powierzchnię zabudowy budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (155 m2...