Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Gd 146/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-19

się na ostatnim etapie postępowania. Wnioskodawca nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku...
. W myśl art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu...

I SA/Ol 546/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-29

mieszkalnego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) u.p.d.o.f., W odwołaniu od powyższej decyzji strona wskazała, że Wójt Gminy wydał decyzję o warunkach zabudowy...
przedłożyła decyzję Wójta Gminy z dnia '[...]', przenoszącą na podatnika decyzję z dnia '[...]' w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu działki nr '[...]'., Decyzją z dnia...

I SA/Gl 1384/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-01

. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
, a w przypadku jego braku określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

II FSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2016-01-13

postępowania. Skarżący nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego ze względu...
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem skarżącego, jeżeli ww. działki spełniają...

I SA/Ol 723/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-24

. składającej się z działki oznaczonej nr '[...]',, - kopię projektu decyzji o warunkach zabudowy z dnia 9 marca 2006r. wraz z załącznikiem, wystawioną dla B. P.,, - pismo...
prawnym funkcjonuje decyzja Wójta Gminy z dnia 9 marca 2006r., nr '[...]' o warunkach zabudowy, która została wydana na poprzedniego właściciela, jednakże jest wiążąca...

II FSK 682/11 - Wyrok NSA z 2012-11-28

w aspekcie decyzji o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz poprzednio obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania...
rolny. W dacie zawierania umowy przedwstępnej nie były na przedmiotową działkę wydane warunki zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy działki nr [...] została wydana...

II FSK 1763/13 - Wyrok NSA z 2015-08-04

. odmówił skarżącemu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w postaci budowy domu mieszkalnego ze względu na niespełnienie przesłanek określonych w ustawie z dnia 27 III 2003...
, na których jest posadowiona, za tereny turystyczne na glebach niechronionych, a także odmowa ustalenia warunków zabudowy, nie wykluczają wykorzystania nieruchomości na cele mieszkaniowe...

I SA/Rz 37/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-16

do Biura Rozwoju Miasta R. nie przyniosły efektów, skarżąca zdecydowała się wystąpić z wnioskami o warunki zabudowy na 15 domów jednorodzinnych, rezerwując (pozostawiając...
) miejsce na drogę wzdłuż granicy swoich działek. Po 3 latach starań w tym zakresie, uzyskała pozytywne decyzje o warunkach zabudowy, niemniej jednak w studium przebieg drogi...

II FSK 3138/15 - Wyrok NSA z 2017-12-07

na możliwości zabudowy danego gruntu po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przepisami prawa. O 'budowlanym' charakterze terenu nie może przesądzać 'uzewnętrzniony' zamiar...
się jedynie do przesłanek warunkujących uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż dla celów zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a...

II FSK 1109/09 - Wyrok NSA z 2010-10-19

, nie jest zabudowana, nie jest objęta szczególnym planem zagospodarowania przestrzennego, a skarżący nie uzyskał warunków zabudowy dla przedsięwzięcia budowlanego planowanego...
. Jego zdaniem istnieje nadal możliwość uzyskania przez stronę skarżącą warunków zabudowy dla spornej nieruchomości. Nie można zatem przesądzać, że nieruchomość ta nie spełnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100