Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Sz 1326/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-09

w bardzo dogodnym i atrakcyjnym miejscu i była objęta decyzją o warunkach zabudowy. W chwili odwołania ww. z zarządu Spółki w skład jej aktywów nadal wchodziła wskazana...
dotyczące odwołania ich ze składu zarządu Spółki oraz nabycia prawa wieczystego użytkowania ww. nieruchomości i uzyskania decyzji o warunkach zabudowy tej nieruchomości...

I SA/Gd 481/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-04

nr [...] nie są obecnie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy., Kolegium decyzją z dnia 25 czerwca 2015 r. uchyliło zaskarżoną decyzję...
, gdyż nie został on wybudowany na terenie dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę letniskową, a zatem wysokość podatku od nieruchomości...

I GSK 956/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

wniosek do Urzędu Gminy w G. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki w Z. na sprzedaż gazu do butli., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby...
, co stanowi warunek sine qua non prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej. Innymi słowy, organy obarczone zostały ciężarem dowodu, a reguła ta ma charakter bezwzględnie...

I GSK 1045/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki w Z. [...] na sprzedaż gazu do butli., W odpowiedzi na skargę kasacyjną Dyrektor Izby Celnej w O. wniósł o jej oddalenie...
regulacja nakłada na organy podatkowe obowiązek ustalenia faktów mających znaczenie prawotwórcze, co stanowi warunek sine qua non prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej...

I SA/Ol 375/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-10-23

natomiast, że zbiorniki były zainstalowane w '[...]' w okresie I - XII 2003r. Podobnie jak wniosek o ustalenie warunków zabudowy zagospodarowania terenu oraz decyzja...

I SA/Ol 583/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-13

gazu do butli. Już w styczniu 2003r. złożyła do Urzędu Gminy w G. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu działki w Z. na sprzedaż gazu do butli...
wyjść, z pominięciem wpisu do paszportu zbiornika, który jest potwierdzeniem każdej kontroli. Podatniczka przeniosła zbiorniki z O. przy ul. L. 2 zgodnie z warunkami...

I SA/Ol 708/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-10

I - XII 2003r. Podobnie jak wniosek o ustalenie warunków zabudowy zagospodarowania terenu oraz decyzja w tym przedmiocie nie dowodzą, iż w 2003r zbiorniki...
nakłada na organy podatkowe obowiązek ustalenia faktów mających znaczenie prawotwórcze, co stanowi warunek sine qua non prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej...

III SA/Łd 655/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-16

wyprodukowanej do celów kempingowych, bowiem analizowane przepisy nie uzależniają kwalifikacji pojazdu od spełnienia określonych warunków konstrukcyjnych., Stąd też uznać należy...
, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. a u.p.a. są zresztą przedmiotem opodatkowania akcyzą niezależnie od tego, czy zostały wykonane lub powstały z zachowaniem warunków...

III SA/Łd 654/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-16

i specjalnie wyprodukowanej do celów kempingowych, bowiem analizowane przepisy nie uzależniają kwalifikacji pojazdu od spełnienia określonych warunków konstrukcyjnych., Stąd...
z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 u.p.a.). Za sprzedaż samochodu osobowego w rozumieniu przepisów działu V u.p.a. rozumie się - stosownie...

I SA/Lu 340/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-06-28

, czy są tam jakieś elementy dodatkowe, bez których taki pojazd nie będzie spełniał warunków dla samochodu specjalnego sanitarnego, świadek odpowiedział, że wyposażenie...
nie będzie spełniał warunków dla samochodu specjalnego sanitarnego to nie ma takich elementów. Załącznik do zamówienia z dnia 16 stycznia 2007 r. sporządziła firma C. Z zeznań świadka...
1   Następne >   +2   +5   +10   100