Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II OZ 60/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-23

. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie...
Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2021 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zasądził na rzecz strony wnoszącej sprzeciw kwotę 100 złotych tytułem zwrotu...

II SA/Rz 434/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-05-27

ustalenia warunków zabudowy - postanawia - odrzucić sprzeciw. W dniu 24 kwietnia 2019 r. do tut. Sądu wpłynął sprzeciw E. C. (dalej w skrócie: 'skarżąca') od decyzji...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2019 r...

II SA/Ke 739/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2024-01-22

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a : odrzucić sprzeciw. J. D. i J. D. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sprzeciw od decyzji...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 22 listopada 2023 r. znak: SKO.PZ-71/7904/859/2023 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zarządzeniem z 20...

VIII SA/Wa 769/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-08

decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić sprzeciw. Pismem z [...] października 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) G. S. (zwany dalej...
[...]października 2018 r. znak: [...]w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa węzła betoniarskiego...

II SA/Rz 1583/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-05

. nr SKO.401.ZP.2415.316.2022 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - postanawia - odrzucić sprzeciw D. D. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
r. nr GP.6730.43.2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji w postaci budowy kurnika na działce nr ewid. [...] w miejscowości D. i przekazało sprawę...

II SA/Bk 832/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-12-09

. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe...
Odwoławczego w B. uchylającej decyzję Prezydenta Miasta B. z [...] sierpnia 2021 r. nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu...

II SA/Kr 585/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-05-27

niejawnym sprzeciwu E. C. i K. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2022 r. sygn. [...] przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy...
A. D. ustalenia warunków zabudowy dla budowy 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach...

II SA/Sz 1077/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-11-30

sprzeciwu E. G. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t a n a w i a odrzucić sprzeciw Pismem...
. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., Przewodniczący Wydziału II zarządzeniem z dnia 23 października 2018 r. wezwał wnoszącą sprzeciw do złożenia oświadczenia...

II SA/Lu 858/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-07

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy p o s t...
: [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego (stawu) dla potrzeb gospodarstwa rolnego, o pow. do 0,0950 ha, sytuowanego na działce...

II SA/Rz 20/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-02-10

[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: I. odrzucić sprzeciw, II. zwrócić skarżącemu Stowarzyszeniu [...] z siedzibą...
w [...] od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Zarządzeniem z dnia 11...
1   Następne >   +2   +5   11