Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

II SA/Kr 316/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-30

w [...] z dnia 2 stycznia 2017 r., nr: SKO ZP 415/746/2016 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. odrzuca skargę O. L.; II. zarządza na rzecz O. L. zwrot kwoty...
zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589) na wniosek H.C. ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Rozbudowa i nadbudowa na cele mieszkalne budynku...

II SA/Kr 19/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-24

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 16 września 2014 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę K.B. , S.R....
: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. J. B. osobiście oraz jako pełnomocnik L. K., M. B. osobiście oraz jako pełnomocnik K. B., J. R. i S. R. (zwani dalej...

IV SA/Po 241/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

o warunkach zabudowy dla działek o numerach [...] do [...] położnych w L., gmina T.P. W uzasadnieniu Skarżący wskazał, iż Wójt Gminy w T.P. wydal postanowienia o zawieszeniu...
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionych działek i nie czekając na uprawomocnienie się tych postanowień zawieszał je mimo, iż od wszystkich postanowień...

II OSK 343/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Gminy Nowinka (zwanego dalej 'wójtem') z dnia [...] maja 2012 r., Nr [...] w przedmiocie pozostawienia, bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...
. W uzasadnieniu wskazano, że decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. wójt odmówił J. P. ustalenia warunków zabudowy na realizację inwestycji polegającej na budowie wiaty...

II SA/Lu 345/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza z dnia [...] r. Nr [...] ustalającą, na wniosek I. i E. K., warunki zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku garażowego...

II OSK 2007/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

. R. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2015 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
., W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał, że J. B. złożył wniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta L. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Kr 306/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

w [...] z dnia 29 listopada 2013 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: skargę odrzucić. Sygn. akt II SA/Kr 306/14 WYROK W IMIENIU...
Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 29 listopada 2013 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala. postanowienia WSA w Krakowie z dnia...

II OSK 1005/12 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia 1. uchylić zaskarżony wyrok i odrzucić skargę...
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) na wniosek C. z siedzibą w K. ustalił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn...

II SA/Rz 1150/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-16

zabudowy w sprawie ze skargi na wyżej opisaną decyzję postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Przedmiotem skargi jest decyzja ustalająca warunki...
jest bowiem, że do czasu rozpoznania skargi może zostać wydane pozwolenie na budowę, a rozpoczęcie procesu budowlanego na podstawie wadliwej decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 174/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

o warunkach zabudowy postanawia: - odrzucić skargę - J. Z. złożył do Wójta Gminy C. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...
i Autostrad o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100