Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II OSK 1104/21 - Wyrok NSA z 2022-06-29

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem...
., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., Wyrok wydano w następujących okolicznościach sprawy:, Wnioskiem z 21 stycznia 2019 r., zmienionym pismem z 29 lipca 2019 r., J. K. zwrócił...

II OSK 2537/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm., dalej: u.p.z.p.) odmówił ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku...
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu w przypadku braku miejscowego planu...

II SA/Kr 873/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-28

. odrzucającego skargę R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia skargę kasacyjną...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Skarga kasacyjna na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 91/13 - Postanowienie NSA z 2014-06-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2...
Odwoławczego w T. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy:, Samorządowe...

II OSK 369/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5...
Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] czerwca 2006 r., w przedmiocie warunków zabudowy terenu - oddalił skargę K. K.-S., uwzględnił skargę F. S. uchylając przy tym zaskarżoną...

II OSK 1262/09 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

z dnia [...] września 2007 r., którą stwierdzono nieważność decyzji Wójta Gminy Kobylnica z dnia [...] kwietnia 2004 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji skarżącej...
. naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy przy braku lub niewykazaniu przesłanki rażącego naruszenia prawa...

II SA/Ke 343/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-30

sprawy ze skargi I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a : odrzucić...
I. O. i J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 4...

II SA/Łd 1076/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-08-23

ze skargi T. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji postanawia: odrzucić...
Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji., Od powyższego wyroku pełnomocnik skarżącej - doradca podatkowy D...

II SA/Bd 294/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę kasacyjną wobec L.W. Wyrokiem z dnia...
2008 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy., W związku ze złożonym przez skarżącego wnioskiem, w dniu [...] stycznia 2009r. doręczono skarżącemu odpis wyroku...

II SA/Rz 742/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-20

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2011r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu, 2 wiat, szklarni oraz wjazdu na działkę na działce nr ewid. 1617/3 oraz 1602/1 obr. [...] położonych przy ul. T...
1   Następne >   +2   +5   +10   39