Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

III SA/Wr 190/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-11

[...] Nr [...], obciążającą Urząd Miejski w Ś. opłatą w kwocie [...] za czynności wykonane w związku z wydaniem opinii sanitarnej do projektu decyzji o warunkach zabudowy...
strona zarzuciła, że opłatę ponieść winien inwestor a nie organ prowadzący postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy., Rozpoznając odwołanie od pierwszoinstancyjnego...

II OZ 335/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-29

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 26 października 2005r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: - oddalić zażalenie. Pismem...

SA/Sz 1393/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-30

warunków zabudowy i zagospodarowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na gaz propan'., Wprawdzie w aktach sprawy brak jest odpisu postanowienia z dnia...
Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy m.in. uwzględnienie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji., Wydanie zatem przez Inspektora...

SA/Rz 1846/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-20

dokonywanych na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej inwestycji uzależnione jest następny etap procesu inwestycyjnego jakim jest postępowanie...
decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...].08.2001 r. nr [...] wydanej w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu osoby te nie są stroną...

II OSK 1823/16 - Wyrok NSA z 2018-06-20

, że jest to określenie ogólnikowe i nie precyzuje szczegółowo warunków dopuszczalności zabudowy. Zarzucił, że samowola, jakiej dopuścili się inwestorzy naraża go na straty...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi [...], jest bardzo ogólnikowe i nie precyzuje szczegółowo warunków dopuszczalności zabudowy w zbliżeniu i na granicy działki...

VII SA/Wa 673/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-03

potraktowania przez właściwe organy administracji publicznej R. Z. i A. B. - '[...] s.c.' jako stron postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalu położonego w P...
o posiadaniu przez Skarżące interesu prawnego. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy było odrębnym postępowaniem, a stanowisko zajęte przez prowadzący je organ...

III SA/Wr 414/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-03

z udziałem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procesie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jako że - stosownie do dyspozycji art. 3 pkt 1 u.p.i.s....
- do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy również ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania...

III SA/Wr 495/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-10

o warunkach zabudowy, przed uzgodnieniem raportu oddziaływania na środowisko, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zdaniem skarżących, w takiej sytuacji dalsze prowadzenie...
co do zabudowy działek, ich przeznaczenia ze wglądu na wymagania higieniczne i zdrowotne, wprowadzone z uwagi na oddziaływanie na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi...

IV SA 377/98 - Wyrok NSA z 2000-05-12

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu/ zwróci się do innego organu o zajęcie stanowiska /par. 2/, zaś zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia...
pomieszczeń i wystąpiło z wnioskiem do PWIS w K. o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych 'w zakresie wysokości i zagłębienia'. Organ odwoławczy po dokonaniu...

III SA/Kr 722/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-10

przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków...
, ulic, oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego, i morskiego;, 3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności...
1   Następne >   3