Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 1221/09 - Wyrok NSA z 2010-07-27

z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
2008 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zaskarżonym do sądu administracyjnego postanowieniem...

IV SA/Wa 2032/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-27

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. - skargę oddala - Zaskarżonym do Sądu...
w K. z dnia [...].04.2008 r., uzgadniające przedłożony projekt decyzji odmownej Prezydenta Miasta K.., W projekcie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...

VII SA/Wa 1131/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

Narodowego i Sportu z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
r. DWKZ odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 silosów typu 'ARAJ' do przechowywania zboża, wraz...

IV SA/Wa 368/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-05

o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III...
ustalającej warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. [...], na działce o nr ew. [...] z obrębu [...] w W., pod warunkiem wycofania linii zabudowy...

VII SA/Wa 2746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

wyjaśnił też, że dla przedmiotowego zamierzenia Prezydent [...] wydał w dniu [...] września 2015 r. decyzję o warunkach zabudowy nr [...] r., zgodnie z którą inwestycja...
zabudowy, która uzyskała walor ostateczności (decyzja Prezydenta [...] nr [...] z [...] września 2015 r.). Wprawdzie, niezależnie od decyzji ustalającej warunki zabudowy...

III RN 175/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-10-08

Obowiązek dokonania uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków /art. 40 ust. 4 pkt 4...
1998 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy, po rozpoznaniu na rozprawie rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku...

IV SA/Wa 822/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-27

. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala...
Prezydenta W. - [...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

IV SA 1083/00 - Wyrok NSA z 2002-03-12

Dz.U. 1999 nr 98 poz. 1150/ nie powoduje natomiast ograniczenia sposobu wykonywania własności poza treść tych przepisów., Organ administracji uzgadniając warunki zabudowy...
/ - skoro treść wpisu do rejestru zabytków i plan miejscowy nie wykluczają zabudowy - powinien określić warunki jakie ma spełnić planowana inwestycja z uwagi na wymagania...

IV SA/Wa 2982/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

i Dziedzictwa Narodowego z [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza na cele mieszkalne wraz z przebudową i podniesieniem części dachu budynku...

IV SA 1624/98 - Wyrok NSA z 2000-11-06

Współdziałający przy wydawaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu właściwy konserwator zabytków /art. 106 Kpa/ uzgadniając planowane...
. na postanowienie Głównego Konserwatora Zabytków (...) w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżone postanowienia obu instancji...
1   Następne >   +2   +5   10