Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

IV SA/Po 1092/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-14

wznowienia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy chlewni na działce nr [...] w miejscowości B., gmina B., ponieważ zdaniem organu wnioskodawca przekroczył...
2016r. iż jego przedmiotem postępowania jest 'wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy chlewni na działce...

II SA/Bd 1010/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-27

r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r...
. nr [...] Burmistrz Miasta [...] odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i remoncie...

II SA/Bk 146/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-06-14

: oświadczenie wnioskodawcy z dnia 28.09.2015 o wynajmie lokalu przy ulicy C. od dnia 01.09.2015, decyzja o warunkach zabudowy wydana na rzecz D. M. wraz z projektem...
: ustawą), zgłoszenie placówki do ewidencji powinno zawierać miejsce jej prowadzenia odpowiadające warunkom lokalowym, zgodnym z odrębnymi przepisami. Wnioskodawczyni...

IV SA/Po 398/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-19

konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy- w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
decyzji o warunkach zabudowy. Nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu przed konserwatorem zabytków uczestniczy każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

IV SA/Po 397/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-04

taka jest zbliżona do postępowania o wydanie postanowienia konserwatora zabytków w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy- w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2...
2213/05). Odmowa dokonania uzgodnienia czyni niemożliwym wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie ulega wątpliwości, że w postępowaniu przed konserwatorem zabytków...

III SA/Gd 292/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

gruntów i ich klasyfikacji, zasad tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji technicznej związanej z rozpoczęciem budowy, warunkami zabudowy...
wykonawczych., Zgodnie z art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela uzyskanie przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego jest uzależnione od spełnienia przez niego trzech warunków...

II SA/Wa 403/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, Do zgłoszenia dołączono:, 1. Statut Bursy [...],, 2. Wykaz pracowników pedagogicznych,, 3. Informacja o warunkach lokalowych,, 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego...
potwierdzających spełnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w lokalu w którym miała funkcjonować bursa (art. 82 ust 2 pkt 3 lit d ustawy o systemie oświaty...

I OPS 3/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

warunki społeczno-gospodarcze. Znaczna część ludności mieszka we wsiach lub w innych małych miejscowościach, niejednokrotnie w zabudowie rozproszonej (kolonijnej...
przy tym zauważyć, iż w warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą do przystanków autobusowych...

I OSK 91/17 - Wyrok NSA z 2018-11-22

i istniejące warunki społeczno-gospodarcze. Znaczna część ludności mieszka we wsiach lub w innych małych miejscowościach, niejednokrotnie w zabudowie rozproszonej...
. W warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą z domów do przystanków autobusowych...

II SA/Wa 1921/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

, że w warunkach wiejskiej zabudowy rozproszonej dzieci dojeżdżające środkami komunikacji publicznej zwykle samodzielnie dochodzą z domów do przystanków autobusowych...
jest zakres i forma realizacji tego obowiązku. Wykonanie nałożonych na gminy obowiązków musi uwzględniać rzeczywiste możliwości tych gmin i istniejące warunki społeczno...
1   Następne >   3