Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

II SA/Gd 294/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-20

Odwoławczego z dnia 25 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia w części decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. A. wniosła...
z dnia 30 stycznia 2017 r., wydanej w przedmiocie przeniesienia w części decyzji Wójta Gminy z dnia 3 stycznia 2011 r. o warunkach zabudowy., Skarga została wniesiona...

II SA/Gd 162/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1/ uchyla zaskarżoną...
., stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy [...] z dnia 12 czerwca 2015 r., zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy [...] z dnia 20 lutego 2008 r. o warunkach zabudowy...

II SA/Gd 161/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-04-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy 1/ uchyla zaskarżoną...
., stwierdzającą nieważność decyzji Wójta Gminy [...] z dnia 15 grudnia 2015 r., zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy [...] z dnia 28 sierpnia 2006 r. o warunkach zabudowy...

OPK 15/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

./ stanowi podstawę prawną do określenia warunków podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7...
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./., 2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określająca warunki podziału...

II SA/Op 617/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-13

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargę. Przedmiotem...
na rzecz Starosty Opolskiego warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem wraz z urządzeniami...

II SA/Bk 477/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-10-09

1. Z aktualnie obowiązującego stanu prawnego nie wynika podstawa do ustalania warunków podziału geodezyjnego nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy. , 2...
i jest następczy w stosunku do sposobu zagospodarowania terenu. W treści decyzji o warunkach zabudowy powinny znaleźć się tylko i wyłącznie warunki, jakie inwestor winien...

IV SA/Po 712/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-16

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] maja 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, I. uchyla zaskarżoną decyzję...
. uzupełnionego [...] 2006r. oraz [...] 2009r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu budynków mieszkalnych z towarzyszącymi usługami...

II SA/Ke 654/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-15

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Samorządowe...
. Ś. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (hurtownia artykułów przemysłowych oraz dwa lokale mieszkalne) i parkingu...

II SA/Sz 462/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-28

. Obowiązkiem Organu, związanego ostatecznym postanowieniem stwierdzającym zgodność planowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy...
projektowanym a ostatecznym - postanowienie stwierdzające zgodność planowanego podziału z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy traci moc wiążącą; wydane...

IV SA/Po 1025/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

określonymi w decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu organ I instancji zauważył, że powyżej wskazana nieruchomość znajduje się na obszarze, gdzie brak jest planu...
[...] maja 2007 r., ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego wraz z wielokondygnacyjnym parkingiem podziemnym, drogami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100