Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II OSK 1/22 - Wyrok NSA z 2022-02-08

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego), a także z wymaganiami ochrony...
: [...], o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji). Stanowisko PINB sprowadzało się w analizowanym przypadku do konstatacji, że określone w przedłożonym projekcie...

II SA/Kr 1149/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-12

- budowlanej w sprawie ustalenia warunków zabudowy do legalizacji samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego opisanego wyżej., Zażalenie na postanowienie wniósł J...
grudnia 2019 r. R. G. reprezentowany przez M. T. T. zwrócił się do PINB o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania nowej decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Sz 1149/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-13

Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1...
[...], umarzającą postępowanie w sprawie z wniosku J. i P. K. o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu X oraz budowie...

II SA/Łd 224/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-06

Fundacji [...] w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 1. uchyla zaskarżoną...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., warunków zabudowy dla inwestycji, polegającej na budowie zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami...

IV SA/Po 575/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-27

[...] (zwanego dalej: Wójt) o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dokonanej przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków inwentarskich...
nr [...] (lokalizacja budynków wg załącznika pt. 'Szkic sytuacyjny działki nr [...] w K. ') na Nieruchomości (zwanej dalej: warunki zabudowy) nałożył na inwestora - R. P...

II SA/Po 1051/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-05

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji., W odpowiedzi Wójt Gminy [...] wyjaśnił, że Gmina nie posiada opracowanego miejscowego...
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położona jest działka nr [...] w miejscowości [...], oraz że nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy...

II SA/Kr 1607/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-08

, iż PINB w D. pismem z dnia 24.01.2014r. zwrócił się do Burmistrza D. o udostępnienie kopii decyzji o warunkach zabudowy wydanych dla działki [....] położonej przy ul...
. W odpowiedzi Burmistrz D. poinformował, że na działkę nr [....] położoną przy ul. [....] w dniu 22.03.2010r. wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla budowy zakładu...

II OSK 354/18 - Wyrok NSA z 2019-12-18

Odwoławczego we W. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie w zabudowie zagrodowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku...

II OSK 2346/11 - Wyrok NSA z 2013-04-05

. podał, że dla przedmiotowej inwestycji decyzją Wójta Gminy B. z dnia [...] stycznia 2000 r. nr [...] ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu...
budowlanego, gdyż nie sprawdzono zgodności projektu z zatwierdzonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i warunkami zabudowy. Nadto organy nie uwzględniły...

VII SA/Wa 301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-27

[...]. z [...] kwietnia 2009r. o warunkach zabudowy dot. działki o nr ew. [...], przeniesioną decyzją z [...] września 2009r. na W.S. W oparciu o decyzję z [...] kwietnia 2009r., Starosta...
o decyzję o warunkach zabudowy dot. działki nieistniejącej, powinna być traktowana jako wydana na rzecz podmiotu nieposiadającego w ogóle decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100