Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

II OSK 2498/19 - Wyrok NSA z 2020-12-15

dokumentów dotyczących samowolnie wykonanej ww. wiaty: 1) decyzji Prezydenta [...] o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 2) czterech egzemplarzy projektu...
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem Składu orzekającego w niniejszej sprawie, dyspozycję zawartą w ww. przepisie, wbrew zapatrywaniu...

I SA/Wa 245/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

. Z. oświadczenie, które - co należy podkreślić - odpowiada pod względem formalnym warunkom wymaganym dla 'wskazania', o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy [...] , zachowuje...
pod inwestycję i zabudowę. Odrębnymi wnioskami składanymi w latach 1990-92 w różnego rodzaju urzędach rejonowych na terenie Polski wnosił o przyznanie ekwiwalentu...

I SA/Wa 14/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

, który znajduje się w kolumnie nr [...] dotyczącej warunków w jakich mieszka poszkodowany,. Z całości materiału dowodowego wynika bowiem, że W. W. był właścicielem również innych...
ustalił, że znajdująca się na terenie majątku stodoła miała [...] m2 powierzchni zabudowy, natomiast stajnia - [...] m2., Wobec rozbieżności w materiale dowodowym...

I SA/Wa 312/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

, które mimo, że nie spełniają warunków formalnych powinny być ocenione tak jak każdy inny dowód i w powiązaniu z innymi dowodami zebranymi w sprawie. Zdaniem Skarżącej powołana wyżej...
, garażem albo działki przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę., Użyte w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy oraz powołanych przepisach rozporządzenia sformułowanie 'zalicza' wartość...

I OSK 2808/17 - Wyrok NSA z 2019-09-24

1989r. występował o przydzielenie mu działek pod inwestycję i zabudowę jako ekwiwalent za pozostawioną poza granicami nieruchomość. Nadto, w latach 1990-92, w różnego...
jest, że 'wskazanie' może być dokonane wyłącznie przez spadkobiercę, a więc osobę żyjącą. Warunkiem sine qua non skuteczności owego 'wskazania' jest bowiem, by osoba wskazująca...