Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II OSK 2903/18 - Wyrok NSA z 2018-10-30

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 27 czerwca 2018r., sygn. akt II SA/Ol 357/18...
Burmistrza J. z dnia [...] stycznia 2018 r., nr [...] odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolnostojących budynków mieszkalnych...

II SA/Po 1153/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-19

2018 r. sprawy ze sprzeciwu K. C. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla...
), uchyliło decyzję Burmistrza Miasta Ś. (dalej: Burmistrz; organ I [pierwszej] instancji) z dnia [...] 2017 r. znak [...] odmawiającą ustalenia warunków zabudowy - i przekazało...

II OZ 386/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z [...] września 2014 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy...
zarządzeniu określona prawidłowo., Skarga J. P. dotyczy decyzji wydanej w przedmiocie warunków zabudowy. Sprawa tej skargi wchodzi w zakres zagospodarowania przestrzennego. Decyzję...

II OZ 1199/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie W piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r. A. S. i M. S. (dalej jako skarżący) wnieśli...
ustalenia warunków zabudowy na wniosek W. i J. S. dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr [...], obręb M., położonej przy ul...

II OZ 79/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Odwoławczego w Gdańsku (dalej jako: SKO) z dnia [...] czerwca 2011 r., sygn. akt [...] w przedmiocie warunków zabudowy., Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył P. N...
., sygn. akt 37/11 w przedmiocie warunków zabudowy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80...

II OZ 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02

r., Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Zarządzeniem z dnia 8 września 2008 r., sygn. akt II SA/Po 786/08 wezwano skarżących M. K...
warunków zabudowy, w kwocie 500 zł, ustalonej stosownie do unormowania § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości...

II OZ 624/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu działając...
do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2011 r., w przedmiocie warunków zabudowy...

II OZ 1102/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

. do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w E. z dnia [...] w przedmiocie warunków zabudowy. Zgodnie z powyższym zarządzeniem, skarżąca...
, że złożone przez nią w postępowaniu administracyjnym odwołanie dotyczyło postanowienia Prezydenta Miasta E. z dnia [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Z tego względu...

II OZ 195/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

terenu i nałożenia obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy., Na powyższe zarządzenie skarżący W. M. i J. M. złożyli zażalenie...
, podnosząc, że przedmiotem skargi nie są konkretne warunki zabudowy, ustalone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatem niniejsza sprawa nie jest sprawą...

II OZ 196/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

terenu i nałożenia obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy., Na powyższe zarządzenie skarżący W. M. i J. M. złożyli zażalenie...
, podnosząc, że przedmiotem skargi nie są konkretne warunki zabudowy, ustalone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatem niniejsza sprawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   81