Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 184/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-10

roku sprawy ze skargi E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 1. uchyla...
sytuacji właścicieli sąsiadujących ze sobą działek, ponieważ wzdłuż drogi powiatowej nr [...] jest kilka działek dla których wydano pozytywne decyzje o warunkach zabudowy...

II SA/Lu 20/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-25

warunków zabudowy - w zakresie wniosku skarżącej B. D. o zwrot kosztów postępowania p o s t a n a w i a oddalić wniosek o zwrot kosztów postępowania. Wyrokiem z dnia 22 maja...
wniosku o przyznanie należnych kosztów. Z powołanego przepisu wynika zatem, że warunkiem skuteczności wniosku o zwrot kosztów postępowania jest złożenie stosownego żądania...

II SA/Gl 179/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-05

postępowania, decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: ściągnąć od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na rzecz Skarbu Państwa...

VIII SA/Wa 41/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-14

[...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: oddalić wniosek P. C. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Po 903/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-15

Sprawa ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2017 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; postanawia zwrócić skarżącemu kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od zażalenia. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

II SA/Łd 79/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-03

roku:, - ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budowy silosu paszowego;, - dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania...

II SA/Łd 126/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-09

już chociażby dlatego, że w sytuacji, gdy zabudowa w okolicy jest realizowana nie na podstawie planu zagospodarowania, a decyzji o warunkach zabudowy, jest potencjalnie...
, bowiem nie bez znaczenia jest możliwość niekontrolowanej zmiany położenia anten w związku z warunkami atmosferycznymi. Nadto kwesta oddziaływania pola elektromagnetycznego...

II SA/Łd 1050/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych., Przyjmowane więc w planie miejscowym ustalenia co do przeznaczenia i warunków zabudowy...
pogarszać warunki środowiska, Sprzeczność zapisów planu z postanowieniami Studium oznacza istotne naruszenie zasad uchwalania planu w rozumieniu art. 28 ust.1 .p.z.p....

II SA/Łd 354/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-08-09

planem miejscowym;, 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;, 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy...
hałasu określone poziomem dźwięku wyrażonym w decybelach (dB), wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska...

II SA/Łd 848/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-25

pod zabudowę mieszkaniową realizowaną w systemie zorganizowanej działalności inwestycyjnej pod warunkiem m.in. wykonania projektu zagospodarowania obejmującego cały teren...
mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 1/2, 2, 3/1 i 5 w obrębie [...] S. G. i określił...
1   Następne >   2