Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 972/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

decyzji o warunkach zabudowy z [...] maja 1999 r. i uzyskaniu pozwolenia na budowę z [...] października 1999 r., która nakładała na inwestorów obowiązek odsunięcia...
się' jedynie z ogrodzeniem od granicy swojej działki, zgodnie z wymogami decyzji o warunkach zabudowy z [...] maja 1999 r. i oczekiwali na prace modernizujące tę część ul...

I SA/Wa 904/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

komunalizacji. Poza tym, jak wynika z załącznika do decyzji o warunkach zabudowy z [...] września 2002 r. - załącznik graficzny, czy kopii mapy załączonej do pisma Skarżących...
decyzja o warunkach zabudowy została wydana [...] września 2002 r. to jednak wynika z niej, że dotyczy przebudowy istniejących wejść do budynku przy [...] a do niej dołączona...

I OSK 205/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (patrz: M...
powszechnymi, nie wykluczają natomiast stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej. Minister ocenił, że Gmina spełniła dwa warunki określone w art. 5 ust.4 ustawy...

I SA/Wa 2432/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

z [...] listopada 1994 r. Władztwo to nie zostało naruszone w 1999 r. decyzją o warunkach zabudowy. Burmistrz nakazał rozbiórkę starego budynku, ale nie wnosił zastrzeżenia, że most...

I SA/Wa 1002/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-16

z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia [...] listopada 2001 r. wydaną przez Burmistrza Miasta P. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została...

I SA/Wa 357/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

. poz. 1990 ze zm.) niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział...

I SA/Wa 1056/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-01

zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Natomiast w przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2...
, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości (§ 4 ust. 3 rozporządzenia z dnia...

I OSK 2173/12 - Wyrok NSA z 2014-03-28

na wysokości działki nr geod. [...]. Przedmiotowa mapa, będąca załącznikiem do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy C. z dnia [...].12.1999r. ustalającej warunki zabudowy...
(w brzmieniu obowiązującym w 1998 r.). Zgodnie zaś art. 1 tej ustawy, za drogę publiczną może być uznana droga spełniająca dwa warunki. Po pierwsze, musi to być droga...

I SA/Wa 1398/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

[...]. Z tej drogi nie korzysta i jej nie urządził w ogóle. Urządził ją na działce [...] bez warunków zabudowy, bez decyzji środowiskowej, bez pozwolenia na budowę i bez projektu...
z jej posiadaniem, lecz odniósł się do każdego stanu władania cudzą nieruchomością, nawet wbrew woli jej właściciela, pod warunkiem, że nieruchomość nie stanowiła w dniu 31 grudnia...

I OSK 1966/12 - Wyrok NSA z 2013-08-02

ewidencyjnej z działką nr [...] i potokiem [...]. Władztwo skarżącej, które nie zostało naruszone w 1999 r. decyzją o warunkach zabudowy, potwierdza również plan...
1   Następne >   +2   6