Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Ke 258/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-30

12 października 2016r. oraz załącznika graficznego do decyzji organu I instancji z dnia 18 sierpnia 2016r. o warunkach zabudowy ww. działki jednoznacznie wynika...
analizy dokumentów:, - wniosku skarżącej o ustalenia warunków zabudowy,, - warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku handlowo...

II SA/Łd 448/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-24

się w wybiórczym potraktowaniu materiału dowodowego, w szczególności przez przyjęcie, że wydane nie na rzecz strony decyzje o warunkach zabudowy oraz złożony...
organ I instancji - w obrocie prawnym funkcjonują wydane dla tego terenu ostateczne decyzje o warunkach zabudowy, a mianowicie:, - decyzja Prezydenta Miasta Ł...

IV SA/Wa 186/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-10

, jak wynika z art. 72 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
terenu (zgodnie zaś z art. 4 pkt 2 u.p.z.p., pod pojęciem 'decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu' należy rozumieć zarówno decyzję o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 3130/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-01

o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy [...] w [...], przewidzianej do realizacji...
się w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy - w stosunku do którego przepis art. 51 ust. 2 u.p.z.p. nie ma zastosowania'. Prezydent [...] zwrócił uwagę, iż przeszkodę...

IV SA/Wa 1982/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

że łączna ilość decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wójta Gminy [...] w 2010r. wyniosła 187 sztuk...
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Wójta Gminy [...] w 2010 roku wyniosła - 187 sztuk, zaś ilość wniosków złożonych w w/w sprawach w roku 2011...

IV SA/Wa 2685/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero zaś w dniu [...] listopada 2010 r. inwestor zakwalifikował swoje żądanie jako wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego...
. nieprawidłowe przyjęcie, że początek 65-dniowego terminu stanowi dzień 16 października 2010 r., tj. dzień następujący po dniu złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy...

III SA/Po 1420/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-05

[...] z [...] października 2000 r. i z [...] stycznia 1997 r.). Z kolei z decyzji z [...] lipca 2015 r. o warunkach zabudowy wynika, że spółka wnioskowała o możliwość budowy nad ww. działkami...
na podstawie ww. decyzji o warunkach zabudowy., Na gruncie przepisów art. 40 ust. 1, 12 i 13 u.d.p., art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia [...] marca 2003 r. o planowaniu...

II SA/Po 496/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-25

planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy terenu, projektu budowlanego wykonanej inwestycji, oświadczenia o posiadanym prawie...
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego...

II OSK 2694/15 - Wyrok NSA z 2017-06-23

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania, a w przypadku braku miejscowego planu - określenie sposobów zagospodarowania...
i warunków budowy następuje, w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Z powyższego wynika, że o przeznaczeniu terenu decyduje wyłącznie miejscowy plan...

II OSK 3218/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

i nieostateczna decyzja Prezydenta Miasta [...] odmawiająca możliwości odstąpienia od stosowania technologii Geodur przesądza o naruszeniu warunków określonych w decyzji...
dla zrealizowania założeń procesu produkcyjnego materiałów w technologii Geodur) jest spełnieniem jej warunków., Zauważyła, że skoro w żadnym protokole kontroli...
1   Następne >   +2   6