Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I FSK 1396/16 - Wyrok NSA z 2018-10-11

na Nieruchomości warunków zabudowy dla inwestycji 'Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych'. Decyzja w tym przedmiocie została wydana 8 stycznia...
: [...]. Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Wa 1414/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

planie zagospodarowania przestrzennego. Podmiot działający na zlecenie R. T. wystąpił do Wójta Gminy M. o wydanie decyzji o ustaleniu na Nieruchomości warunków zabudowy...
: [...] , [...] , [...] , [...] . Wydzielone działki nie są ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie są także objęte decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II FSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2016-01-13

postępowania. Skarżący nie występował o warunki zabudowy na ww. terenie, ponieważ w najbliższym czasie nie planował inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego ze względu...
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem skarżącego, jeżeli ww. działki spełniają...

I SA/Sz 212/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

zabudowy zagrodowej. Dla tego terenu nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy., Wnioskodawca zamierza sprzedać w 2011 r. prawo własności ww. gruntu...
gruntu rolnego, dla którego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań...

I SA/Rz 852/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-19

oraz pisma składane w tym zakresie do Biura Rozwoju Miasta nie przyniosły efektów, Wnioskodawczyni zdecydowała się wystąpić z wnioskami o warunki zabudowy na 15 domów...
o warunkach zabudowy, niemniej jednak w studium przebieg drogi został tylko nieznacznie zmodyfikowany, natomiast na sąsiedniej nieruchomości, przy ul. P., w pasie planowanej drogi...

I SA/Rz 37/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-16

do Biura Rozwoju Miasta R. nie przyniosły efektów, skarżąca zdecydowała się wystąpić z wnioskami o warunki zabudowy na 15 domów jednorodzinnych, rezerwując (pozostawiając...
) miejsce na drogę wzdłuż granicy swoich działek. Po 3 latach starań w tym zakresie, uzyskała pozytywne decyzje o warunkach zabudowy, niemniej jednak w studium przebieg drogi...

III SA/Gl 189/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-20

się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawca ani sprzedający nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i nie została wydana taka...
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy...

I FSK 1234/09 - Wyrok NSA z 2011-04-29

się w kategorii terenów zieleni publicznej. Ponadto w stosunku do ww. nieruchomości nie wydano decyzji ustalającej warunki zabudowy nieruchomości. Transakcja została...
, ani decyzja o warunkach zabudowy, należy posłużyć się inną istniejącą na dzień zawarcia transakcji dokumentacją sporządzoną na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym., Sąd...

III SA/Wa 1520/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

budowlanym 'ustala się obowiązek przedstawiania wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu koncepcji programowo - przestrzennej...
takiej kwalifikacji prawnej uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warunki zabudowy dla działek 11/4,11/5,13/4 i 13/5 nie zostały natomiast nigdy...

I SA/Rz 129/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-04-05

jego zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem grunty, które mają według miejscowego planu zagospodarowania...
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, z godnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100