Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 722/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] czerwca 2018 r., znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia z zakresu warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok...
. z dnia [...] czerwca 2018 r., w przedmiocie uzgodnienia z zakresu warunków zabudowy, stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia i poprzedzającego je postanowienia...

II SA/Po 927/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

[...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...] czerwca...
P. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Decyzje te zostały wydane w następującym stanie sprawy., Burmistrz Miasta P...

II SA/Po 295/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2016 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy; I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
.) uzgodnił negatywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr [...] , położonej w W. przy ul. P., dotyczące...

II SA/Bd 591/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-05

Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] 2004 r. nr [...] w przedmiocie opinii dotyczącej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
co do warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu wody przemysłowej - 500 od ujęcia wody na rzece N. z terenu...

III SA/Wr 196/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-14

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia 2 marca 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę. Burmistrz Miasta i Gminy S. - prowadząc...
, wszczęte na wniosek J. L. z dnia 6 października 2003 r., postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na modernizacji...

III SA/Wr 643/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-03

Sanitarnego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności wykonywane w związku z uzgodnieniem warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
54,80 zł za czynności związane z uzgodnieniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie garażu przy al. P. w W., Rozpoznając...

III SA/Wr 673/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie opłaty za czynności wykonane w związku z uzgodnieniem warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
[...] (Nr [...]), obciążającą B. D. opłatą w kwocie 60,00 zł za opinię w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego domu mieszkalnego w Ś...

II SA/Po 565/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2012r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na nieruchomości położonej w m. O., działka nr [...], obręb...

II SA/Ke 346/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-10-06

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...], uzgadniające (w trybie art. 106 kpa) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

II OSK 1458/18 - Wyrok NSA z 2018-06-22

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2016 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym...
1   Następne >   +2   +5   9