Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Op 553/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Decyzją...
Miasta [...] z dnia 14 czerwca 2006 r., nr [...] w przedmiocie zmiany własnej decyzji dotyczącej ustalenia na rzecz K. H. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

IV SA/Gl 981/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-09

grudnia 2010 r. C. B. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę stale...
i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania pod kątem...

IV SA/Gl 990/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-14

z 16 grudnia 2010 r. K.P. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę...
stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania...

IV SA/Gl 997/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-14

z [...] r. H. W. złożył skargę na nieumieszczenie go w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach. W skardze stwierdził, że wykonuje pracę stale...
i w pełnym wymiarze czasu pracy w warunkach, które uzasadniają umieszczenie go w tej ewidencji. Ponadto podniósł, że przeprowadzone w zakładzie pracy badania pod kątem...

IV SA/Gl 987/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-20

Inspektoratu Pracy w K. na nieumieszczenie go w wykazie pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i nieopłacenie za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych...
pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) zajmowane przez niego stanowisko było zaliczane do pracy...

IV SA/Gl 995/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-25

Pracy w K. na nieumieszczenie go w wykazie pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i nieopłacenie za niego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych...
w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.) zajmowane przez niego stanowisko było zaliczane do pracy w szczególnych warunkach...

II SA/Sz 123/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

(Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) wskazując, że z przepisów tego rozporządzenia nie wynika, by prace ratownika wodnego były wykonywane w warunkach wymagających...
pięciu pracowników jednocześnie zatrudnionych. W zespole szatni powinny znajdować się pomieszczenia z natryskami, jeśli wymagają tego warunki pracy lub ochrona zdrowia...

II SA/Sz 173/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zmianami oraz z 2000 r...
. Nr 16, poz. 214) /obowiązującego w okresie przeprowadzania remontu/ i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych...

IV SA/Wr 764/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-21

z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Co prawda rozporządzenie w sprawie warunków technicznych...
są wyraźnie rozgraniczone. [...] organy PIP nie są uprawnione do wydania decyzji na podstawie art. 9 pkt 1ustawy o PIP w celu wyegzekwowania przestrzegania warunków...

II SA/Wa 1294/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-27

przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane., Co prawda rozporządzenie to w sprawie warunków technicznych...
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz...
1   Następne >   2