Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

IV SAB/Gl 16/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-28

Gminy M. wnioskodawca powołując się na poprzedni wniosek zwrócił się z żądaniem usunięcia naruszenia prawa oraz o podanie wszystkich przypadków zmiany warunków zabudowy...
zmian w planach miejscowych gminy M. i zmiany warunków zabudowy dla nieruchomości sołectwa M. po [...]r. Skarżący wniósł o zobowiązanie Wójta do niezwłocznego udostępnienia...

II SA/Wa 451/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-26

na czas ich trwania: dla decyzji ustalających warunki zabudowy do 60 dni, od 61 do 180 dni, od 181 do 365 dni, powyżej 365 dni oraz dla decyzji o pozwoleniu na budowę...
. Polski Związek [...] złożył do Prezydenta W. wniosek o przekazanie informacji publicznej o:, 1. liczbie wydanych w W. decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla obiektów...

I OSK 401/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09

publicznej polegającej na udostępnieniu kopii decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój w latach 2006-2009 r. (tj. wydanych od dnia...
z dnia 28 kwietnia 2010 r.). Spór dotyczy jedynie nieudostępnienia zaczernionych fragmentów w kolumnie 5 rejestru decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2006-2009...

I OSK 1114/11 - Wyrok NSA z 2011-09-22

Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia [...] grudnia 2007 r., nr [...] o warunkach zabudowy terenu., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w uzasadnieniu wyroku...