Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

VIII SA/Wa 692/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2021 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę...
o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną...

VI SA/Wa 1339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-26

została ujęta m.in. w § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...
przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Warunków takich nie spełnia zgłoszona przez spółkę K...

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu dla podmiotów ubiegających się o udzielenie koncesji...
nową., Zdaniem organu § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzenia przetargu...

III SA/Łd 26/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-29

i losowy charakter gry, a zatem funkcjonowanie przedmiotowych urządzeń spełnia warunki art.2 ust.5 ustawy o grach hazardowych., Naczelnik Urzędu Celnego II w Ł. decyzją...
urządzania gier hazardowych wyłącznie w kasynach gry, na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub zezwoleniu...

III SA/Wr 562/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-06-05

. Jego ustalenia wykazały, że automaty umożliwiały grę opisaną w art. 2 ust. 3 u.g.h., Po stwierdzeniu, że gra na badanych - pięciu - automatach odpowiadała warunkom przewidzianym...
z Rejestru Karnego tak, by nie 'szkodził' skazanemu, np. gdy warunkiem ubiegania się o niektóre stanowiska pracy jest 'niekaralność' danej osoby), a nie zdarzenie czy czyn będący...