Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 3021/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

przestrzenną o maksymalnej wysokości 40 m., W dniu [...] lutego 2009 r. została wydana decyzja nr [...] o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki i szczegółowe zasady...
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaś art. 3 ust. 1 ustawy odwołuje się do studium...

IV SA 1328/96 - Wyrok NSA z 1996-11-15

wymieniony organ w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zajął stanowisko w sprawie zamierzeń inwestycyjnych inwestora akceptując...
zabudowę przedmiotowej działki i wskazując warunki jakim winien odpowiadać obiekt, a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu takiego obowiązku o czym...

I OSK 580/06 - Wyrok NSA z 2007-03-05

planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania i w konsekwencji do legitymowania się taką decyzją., Powołując się na treść art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r...

I SA/Wa 353/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

infrastruktury-energetyki, b) teren przeznaczony na inwestycje celu publicznego; 2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego...
infrastruktury-energetyki oraz teren przeznaczony na inwestycje celu publicznego. Ponadto w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasadach kształtowania ładu...

I SA/Wa 1969/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

, przy czym pozwolenia na budowę zostały wydane w 1957 r., Oczywistym jest zdaniem skarżącej, że zarówno wydanie pozwolenia na budowę jak i sama decyzja o warunkach zabudowy...
nie wymaga tytułu prawnego do nieruchomości, a ponadto, że każdy pomiot może wystąpić o warunki zabudowy nie będąc ani właścicielem ani posiadaczem gruntu. Tym samym samo...

I OSK 671/09 - Wyrok NSA z 2010-01-04

. [...] oraz wydruki z mapy zasadniczej miasta. Dopiero, zgodnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu z dnia [...] października 1998 r., [...] oraz decyzją z dnia...
z [...] października 1998 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowy tymczasowego parkingu strzeżonego i z dnia [...] października 1998 r. o warunkach zabudowy...

I OSK 1939/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

zagospodarowania działki objętej decyzją z dnia [...] sierpnia 2002 r., związaną przede wszystkim z odmową określenia warunków jej zabudowy decyzją Prezydenta...
w jakikolwiek sposób m.in. ze względu na brak jej dostępu do drogi publicznej, co potwierdziła decyzja Prezydenta W. nr [...], którą odmówiono ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Lu 516/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-03

inwestycji (cieku wodnego) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdziła decyzja Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...] ustalająca warunki...
zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor (Gmina) musi spełni m.in. warunek legitymowania się prawem do dysponowania...

I OSK 293/17 - Wyrok NSA z 2018-09-25

, ten sam Sąd wymierzył grzywnę wójtowi gminy w kwocie 3000 zł, jako sankcję za niczym nieuzasadnione, długotrwałe oczekiwanie na uzgodnienie projektu decyzji o warunkach...
decyzji, gdyż takowe nie zostały dotychczas wydane. Organ nie podejmował również działań pozornych. Rażąco niesprawiedliwe jest w tych warunkach zastosowanie podwójnej...

I SA/Wa 1283/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

planu zagospodarowania przestrzennego - a w przypadku jego braku - z przeznaczeniem gruntu określonym w ostatecznej i obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy...
i umowy notarialnej, warunki oddania jej przedmiotowego gruntu w użytkowanie wieczyste i czy nie zachodzą przesłanki rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przewidziane...
1   Następne >   +2   +5   +10   32