Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Po 826/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-18

warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na terenie ww. działki. Decyzja ta swoim zakresem objęła teren działki nr [...], zaś linie...
pod uwagę zapisy zawarte w decyzji o warunkach zabudowy organ pierwszej instancji stwierdził, że proponowany podział jest niezgodny z ustaleniami ww. decyzji, z uwagi...

I OSK 2632/20 - Wyrok NSA z 2021-09-03

. w stosunku do tej nieruchomości zapadła decyzja o warunkach zabudowy dotycząca budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Następnie...
mieszkalnymi w trybie art. 95 pkt 7 u.g.n., w sytuacji gdy w pierwszej kolejności projekt podziału powinien podlegać opinii co do zgodności z decyzją o warunkach zabudowy...

I OSK 23/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

z nieruchomości może nastąpić zgodnie z decyzją Wójta Gminy M. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27 września 2001 r., Nadto w decyzji tej organ zobowiązał MWiK...
administracji rządowej, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, może w drodze decyzji ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości...

I SA/Wa 108/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

2014 r. i nr [...] r. z dnia [...] czerwca 2014 r. o warunkach zabudowy ww. nieruchomości., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...], Burmistrz...
Odwoławcze w [...] legalności decyzji Burmistrza [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2014 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla nieruchomości objętych postępowaniem...

II SA/Sz 1294/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-11

nr [...] nie jest zabudowana i nie ma na niej uzbrojenia terenu. Potwierdza to mapka dołączona do operatu, stanowiąca kopię załącznika do wydanych warunków zabudowy. Oznacza...
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego w dniu [...] r. Operat szacunkowy ma stanowić dowód na to jak zmieniała się wartość...

II SA/Go 777/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-18

wskazało, iż zgodnie z art. 95 pkt 7 ustawy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy...
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr [...]. Został on dokonany zgodnie z decyzją Wójta Gminy z dnia [...] września 2010 r. nr [...] o warunkach zabudowy...

OSK 501/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

naruszenia w postępowaniu administracyjnym art. 7 i 8 Kpa, a nadto nieuwzględnienie, że w dacie dokonania podziału nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy...
o podziale nieruchomości została wydana 18 kwietnia 2000 r. na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która utraciła ważność w styczniu 2000 r...

I OSK 1096/11 - Wyrok NSA z 2012-08-10

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 'Budowa 3 hal z budynkiem administracyjno - socjalnym zaplecza sprzętowo - magazynowego wraz z wjazdem bramowym, drogami...
wewnętrznymi i placami składowymi na działkach nr [...]obr. 25 Podgórze przy ul. [...]w Krakowie'. Fakt wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Gl 48/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-19

leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy...
z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., Przytoczone unormowania nie pozostawiają wątpliwości, że opinia Prezydenta Miasta C...

OSK 854/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

decyzją Burmistrza Miasta Ś. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 6 stycznia 2001 r., poddaną kontroli, wraz z utrzymującą ją w mocy decyzją...
nr 10 poz. 40 ze zm./ i czy projekt podziału jest zgodny z ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 5 marca 1999 r. skoro decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   25