Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II GSK 372/07 - Wyrok NSA z 2008-02-07

. złożyli wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dotyczący wykonywania stawów hodowli ryb, nie posiadając jednakże pozwolenia wodno...
zabudowy dla budowy stawów rybnych oraz fakt uzyskania w dniu [...] listopada 2005 r. decyzji o warunkach zabudowy, nie legalizuje, zdaniem Sądu, wcześniejszego wydobycia...

II SA/Ke 661/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

nie zbadał także, czy istnieje decyzja o warunkach zabudowy dla tego terenu, aby w sposób nie budzący wątpliwości wyjaśnić zgodność projektowanej inwestycji z miejscowym...
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy., Organ I instancji nie wyjaśnił także kwestii odległości, jaka powinna być zachowana między granicą...

II SA/Rz 933/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

inwestycji celu publicznego jak również decyzji o warunkach zabudowy. Teren, na którym planowana jest działalność górnicza znajduje się na terenie zalewowym Q -10%. Zgodnie...
, zatem obowiązkiem organu odwoławczego było zbadanie warunków formalnych odwołania, czy wniesiono je w terminie, czy pochodzi od strony i czy zostało należycie podpisane...

IV SA 308/86 - Wyrok NSA z 1986-06-27

, gdyż jest położony poza zabudową miejską i są warunki do utworzenia odpowiednich stref ochrony ilościowej i jakościowej zasobów wód podziemnych. , Skargę do Naczelnego Sądu...
geologicznych jest optymalny ze względu na warunki hydrogeologiczne, sanitarne i urbanistyczne, a obszar projektowanych badań - w odróżnieniu od reszty miasta - ma minimalną...

SA/Ka 737/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-02-09

P., uzyskanym pod warunkiem zabezpieczenia tychże obiektów przed powstaniem szkód górniczych - o wydanie orzeczenia zobowiązującego odpowiednie przedsiębiorstwo górnicze...
przedsiębiorstwa górniczego obowiązkiem ponoszenia kosztów przystosowania terenu pod zabudowę bądź kosztów wynikających z zastosowania szczególnych zabezpieczeń budynków...

III SA/Lu 602/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-24

przestrzennego ustala dopuszczalne sposoby i warunki zagospodarowania nieruchomości. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest z mocy art. 14 ust. 8 ustawy...
), na którym jako użytkowanie podstawowe przewidziano wydobywanie kopalin naturalnych (bez prawa zabudowy), po uzyskaniu koncesji i spełnieniu innych wymogów ustawy Prawo...