Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

IV SA/Wa 498/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

decyzji o warunkach zabudowy z 2009 r. i taką zmianę otrzymała., Starosta [...] pismem z dnia [...] lipca 2017 r. wystąpił do Gminy [...] o udostępnienie wydanej na działkę...
nr [...] położonej w [...] kopii decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej po dniu [...].04.2009 r. za nr [...]. Jednocześnie odrębnym pismem z dnia...

IV SA/Wa 2046/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - oddala skargę - Zaskarżoną...
decyzji Prezydenta W. z dnia [...] lutego 2010 r. Nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych...

II SA/Bk 314/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-07-04

warunków zabudowy oddala skargę Zaskarżoną w sprawie niniejszej decyzją z dnia [...] marca 2017 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. uchyliło w całości...
[...] ustalającej warunki zabudowy., Powyższe decyzje zostały wydane w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r. znak...

II SA/Ke 179/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-22

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
zrealizowanej już samowolnie inwestycji. Postanowieniem z dnia 20.04.2009r. organ nadzoru budowlanego zobowiązał bowiem inwestora do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Ke 566/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-18

przestrzennego na obszarze przeznaczonym w planie na cele rolne, czy może na dany obszar brak jest planu i czy była wydawana decyzja o warunkach zabudowy;, 2. w wykazie...
rolny, a z informacji otrzymanych od właściciela nieruchomości wynika, iż nie została wydana dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy. Ponadto narzucenie przez organ...

II SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

na ich rzecz kosztów postępowania., W uzasadnieniu przedstawili okoliczności wystąpienia w dniu 13 listopada 2013 r. o ustalenie warunków zabudowy i ubiegania się o wydanie decyzji...
o ustalenie warunków zabudowy, a drugie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej przez nich inwestycji w postaci budowy 18 domów mieszkalnych...

II SA/Wr 291/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-19

, decyzję Wójta Gminy D. 'o warunkach zabudowy' z dnia [...] oraz 'zdjęcia budynku gospodarczego w formie cyfrowej na CD'., Przywołane pismo zostało potraktowane przez Starostę...
Starosta O. zwrócił się do Wójta Gminy D. z prośbą o przesłanie potwierdzonej kserokopii ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] oraz udzielenie informacji...

II SA/Sz 598/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-31

Miasta z dnia [...] r. Nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla działki nr [...] ., Od powyższej decyzji pismem z dnia [...] r. odwołanie złożyło Przedsiębiorstwo...
'Lz - PsIV' zajmującego część działki nr [...] została wykonana przez klasyfikatora Z.W. Na tę część działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W związku...

II SA/Łd 1554/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-14

., prawo dysponowania nieruchomością (...) i umowę dzierżawy, z dnia 8 lipca 1999 r. oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) z dnia 30.08.1999 r...
w Z. wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której zalecił zachowanie warunków wynikających z uzgodnienia projektu decyzji z WSSE i WOŚUW w S...

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

na planów inwestycyjnych w/w działkach, w tym w szczególności stanowi przeszkodę do uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (skarżąca szczegółowo zrelacjonowała historię...
wydane sprawie dotyczącej ustalenia na rzecz skarżącej warunków zabudowy dla inwestycji planowanej na działkach objętych decyzją Szefa AW z 2009 r.) wskazały, że ustalenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   25