Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

I SA/Łd 579/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

., W celu podziału działek strona wystąpiła o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i zleciła geodecie wykonanie podziału geodezyjnego. W ostatecznym rozrachunku strona...
były nieogrodzone (łąka), z wydanymi warunkami zabudowy. Zakupione działki nabywcy wybierali spośród innych działek, które strona posiadała w ofercie. Drogi wewnętrzne stanowiły...

I SA/Łd 578/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-24

z gospodarstwa mniejszych działek ok.1100m² i ich sprzedaż., W celu podziału działek strona wystąpiła o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i zleciła geodecie wykonanie...
), z wydanymi warunkami zabudowy. Zakupione działki nabywcy wybierali spośród innych działek, które strona posiadała w ofercie. Drogi wewnętrzne stanowiły nieutwardzone drogi...

III SA/Po 259/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-02

oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wezwano X do zwrotu kwoty [...] zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem., W toku...
zarządcy i właściciela budynku oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Nadto X nie wykorzystało kwoty [...] zł uzyskanej z dotacji...

III SA/Wr 42/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-24

o zatwierdzeniu projektu budowlanego - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pkt 1), decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

bezplanowym dla przedmiotowych działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy., Stosowanie do art. 150 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą stosuje...
, że dla tego terenu nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, spowodował wzrost jej wartości, co wykazano w przygotowanym w sprawie oparcie szacunkowym. Przygotowany on został...

II GSK 1662/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę po uprzednim otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego nie ma miejscowego planu...
dopiero rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania...

I SA/Bd 267/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-01

rozwiązanie budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych., Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji przebiegały sprawnie. Już w marcu 1999r zostały ustalone warunki zabudowy...
niepełnosprawnych. Potwierdzeniem stworzenia warunków umożliwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych była decyzja o przyznaniu firmie statusu zakładu pracy chronionej...

III SA/Kr 416/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą W działki objęte decyzją o ustaleniu warunków zabudowy:..., działki objęte decyzją [...] ..: działki objęte zgłoszeniem robót...
kwalifikowane poniesione w ramach Projektu musiały spełniać wymogi określone w dokumentach, o których mowa w § 1 pkt 13 umowy. Wydatki poniesione z naruszeniem warunku...

I SA/Ol 71/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków...
załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)., Biorąc powyższe pod uwagę IZ uznała, iż stwierdzone u beneficjenta naruszenia wpłynęły na ograniczenie...

I GSK 834/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

i warunki techniczne służą zaspokajaniu potrzeb ponadlokalnych. Planowanie i finansowanie oświetlenia na autostradach, drogach ekspresowych (wszystkich) oraz innych drogach...
w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy, e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi...
1   Następne >   3