Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 2419/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od M...
ustalenia warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz utrzymana nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta [...] z dnia [...] października 2014 r. nr [...]., Powołany...

IV SA/Wa 2237/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Środowiska z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego...
postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. o uzgodnieniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 45...

IV SA/Wa 1927/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

sprawy ze skargi W. K. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lutego 2001 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania...
(...) lutego 2001 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2001 r. postępowanie sądowe w sprawie zostało...

II SAB/Sz 95/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-02

tytułem zwrotu kosztów postępowania. Burmistrz Gminy, decyzją z dnia [...] r., wydaną na wniosek E. i A. K. oraz M. i S. M. , ustalił warunki zabudowy dla inwestycji...
o jej oddalenie., W uzasadnieniu wyjaśniło, że pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. pozostawiło bez rozpoznania odwołanie złożone przez W. od decyzji Burmistrza o warunkach...

II OSK 762/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589), naruszenie art. 54 pkt 2 lit. d/ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z § 18 ust...
stanu faktycznego i prawnego terenu zamierzonej inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, jak tego wymaga przepis art. 53 ust. 3 u.p.z.p....

II OSK 1718/07 - Wyrok NSA z 2008-12-30

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] kwietnia 2001 r. opiewa na odlewnię metali nieżelaznych, i została wydana na rzecz Prezesa Zarządu [...] S.A....
o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, której termin jednakże upłynął przed podjęciem nowego rodzaju działalności /a nawet w ogóle jakiejkolwiek...

II SA/Bd 491/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-07-26

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianę sposobu użytkowania budynku letniskowego., Z rozstrzygnięciem organu nie zgodził się zainteresowany i wniósł odwołanie...
od decyzji podkreślając, że w analizie warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz stanu faktycznego i prawnego terenu sporządzonego przez urbanistę...

II OSK 2514/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji...
nawet jeżeli przyjąć, że drogi wewnętrzne muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne, to Sąd nie wskazał, jak ma zachować się inwestor planujący budowę domów zgodnie...

II SA/Wr 24/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-19

po uzyskaniu decyzji pozytywnej i przykładowo uznają decyzję o warunkach zabudowy za nadającą uprawnienie osobiste, co wyklucza następstwo (wyrok II SA/Po 703/15)., Z kolei...

II SA/Po 576/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-23

oraz nadania nazw ulic i placów;, 6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu...
1   Następne >   +2   4