Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Rz 438/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-08-02

do niej wydanej ważnej decyzji o warunkach zabudowy, gdyż decyzja w tym przedmiocie z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...], wydana na wniosek 'C' Sp. z o.o., została uchylona...
, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., ostatecznej, w administracyjnym toku instancji, decyzji o warunkach zabudowy dla terenu inwestycyjnego, zezwalającej na realizację...

I OSK 1704/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

. w dniu [...] maja 2009 r. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...
tej ustawy. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania...

IV SA/Po 703/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-25

Odwoławczego w P. z dnia [...] maja [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę WSA/wyr.1-sentencja wyroku...
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami kontenerowymi, obiektami służącymi do przesyłu wytworzonej...

IV SA/Wa 557/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu...
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynika...

II SA/Ke 578/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-22

[...] Nr [...] i zmieniającą ją decyzję tego organu z dnia [...] znak: [...] ustalające warunki zabudowy dla opisanego przedsięwzięcia oraz projekt budowlany. Organ odwoławczy przytoczył...
sporządzony dla inwestycji położonej na obszarze nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z decyzjami o warunkach zabudowy...

II SA/Wr 738/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-31

z zapytaniem do gminy o występowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy'., Po przeprowadzeniu...
działek ewidencyjnych nr [...];, 5. Decyzji o warunkach zabudowy nr [...] Wójta Gminy P. z dnia [...] r. znak [...], w której wskazano, że ustalono 'warunki zabudowy...

II SA/Bd 661/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

. ustalającej sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy. Z treści tych decyzji wynika zaś, że dla działki nr [...] oraz działek po podziale obowiązująca pozostaje funkcja...
jest zaś jakichkolwiek informacji o budowie budynków w ramach zabudowy zagrodowej (siedliskowej). Starosta podkreślił przy tym, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Rz 605/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu -skargę oddala- Decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. znak [...] Wójt...
Gminy [...] po ponownym rozpatrzeniu wniosku A. J., ustalił warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków...

II SA/Wr 739/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

zagospodarowania przestrzennego lub informacji o ewentualnych wydanych warunkach zabudowy'., Po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...
., z którego wynika zmiana numeru działki [...] (stary) na nr [...];, - decyzję nr [...] Wójta Gminy P. o warunkach zabudowy z dnia [...] lipca 2011 r. (znak...

I OSK 3007/17 - Wyrok NSA z 2018-05-25

nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością wnioskodawczyni uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości, a w przyszłości jej zabudowę. Wnioskodawczyni podkreśliła...
z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Skarżąca wskazała, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne...
1   Następne >   +2   +5   +10   17