Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

II SA/Kr 696/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 kwietnia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu...
. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: 'Budowa budynku usługowego na działkach nr [...] ,[...] ,[...] ,[...] ,[...] oraz części działki nr [...] wraz...

II OSK 2537/19 - Wyrok NSA z 2022-07-12

. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm., dalej: u.p.z.p.) odmówił ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku...
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu w przypadku braku miejscowego planu...

II OSK 449/16 - Wyrok NSA z 2017-11-14

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 23 października 2015r...
. w przedmiocie warunków zabudowy. W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Wnioskiem z dnia 01 sierpnia 2014 r...

II SA/Łd 748/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-14

tym poinformowali o złożeniu wniosku do Urzędu Gminy w celu uzyskania warunków zabudowy. Następnie organ pismem z [...], znak: [...], poinformował właścicieli działek nr 22...
[...] wydał decyzję nr [...] znak: [...] o warunkach zabudowy Z. i K. Ć. dotyczącą inwestycji - przebudowy rowu i stawu, tj. urządzeń nałożonych decyzją (decyzja uprawomocniła...

II SA/Gd 417/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-06

o warunkach zabudowy., Z uwagi na niewykonanie przez zobowiązaną wskazanego obowiązku rozbiórki, w dniu 29 marca 2012 r. organ wystosował do E. Z. upomnienie z zagrożeniem...
r., sygn. akt [...], oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 28 marca 2017 r. nr [...], o odmowie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-17

na należącej doń działce równolegle złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który po prawie dwu latach rozpatrzono negatywnie. Na początku listopada 2010 r. Zobowiązany...
złożył ponowny wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który jest w trakcie rozpatrywania. Jednocześnie złożył On również pisemne oświadczenie, że po uzyskaniu...

II OSK 1510/12 - Wyrok NSA z 2013-11-27

równolegle złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który po prawie dwu latach rozpatrzono negatywnie. Na początku listopada 2010 r. złożył on ponowny wniosek o ustalenie...
warunków zabudowy, który jest w trakcie rozpatrywania. Dnia 22 października 2009 r. złożył także wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie...

II SA/Ol 10/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-15

pominięcie w sprawie okoliczności związanych z wydaniem przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy nr [...] z dnia [...] r. znak [...];, - art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a....
. Podnieśli, że w dniu [...] r. Burmistrz Miasta wydał decyzję nr [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stałego pomostu rekreacyjnego na części...

II FSK 1312/18 - Wyrok NSA z 2020-08-31

, gdyż nie uwzględnia okoliczności wydania 2 grudnia 2010 r. przez Burmistrza Gminy S. dla przedmiotowej nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy nr [...]. Skarżący wskazał...
ustalić, czy ww. decyzja Burmistrza Gminy S. z dnia 2 grudnia 2010 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej funkcjonuje w obrocie prawnym i jest ostateczna...

II SA/Sz 852/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-12

nie odwoływała się od niego. Po otrzymaniu nakazu rozbiórki w [...] r. z uwagi na nieprzedłożenie warunków zabudowy skarżąca zrozumiała, że władze gminy popełniły błąd. W dniu...
rozpoznana zgodnie z wolą skarżącej to wówczas wystąpi ona do Burmistrza o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i tym samym nie będzie prawnych podstaw do rozbiórki...
1   Następne >   +2   +5   +10   36